МОН ПОКАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА

Начало » Последни публикации

28.08.2013

Обществен съвет ще работи към Министерство на образованието и наука. Той се създава със заповед на министър проф. д-р Анелия Клисарова. Консултативният орган ще решава проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката, ще формира позиции, становища и ще приема инициативи от министъра, като спазва принципите на публичност и прозрачност.

Утвърдени са Правила за устройството и дейността на Обществения съвет. Кандидатурите за членовете на съвета ще се приемат в МОН до 5 септември 2013 г. Поканата за участие е публикувана на електронната страница на МОН.

Съставът на съвета ще включва председател – определен от министъра на образованието и науката, заместник-министър и членове, от които по един представител на всяка представителна организация на работниците и служителите на национално равнище; на всяка представителна организация на работодателите на национално равнище; на Националното сдружение на общините в България; на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на Българската асоциация на частните училища в България и по един представител от заявилите участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование, професионалното обучение, висшето образование и науката. По решение на съвета за участие в заседанията ще могат да се канят и независими организации и експерти за предоставяне на експертизи по темите, предвидени за обсъждане.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“