СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯТА НА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НОВОНАЗНАЧЕНИ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ЗА РАБОТА С ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ПО ПРОЕКТ “КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”

Начало » Последни публикации

23.08.2013

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Министерството на образованието и науката стартира поредното обучение по проект “Квалификация на педагогическите специалисти”. Обучението е за работа с делегирани бюджети и е предназначено за новоназначени директори на училища и директори на детски градини, които не са обучени за работа с делегирани бюджети през 2010 г. по проект „Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети”. Обучението е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Свръхцентрализирането на управлението на системата на средното образование е идентифицирано като проблем на национално ниво. През последните години беше иницииран и продължава процесът на децентрализация и предоставяне на финансова самостоятелност на училищата и детските градини. Предвидените обучения са насочени към повишаване на управленския капацитет на директорите на училища и детски градини.

Обученията ще се осъществят от Обединение “Делегирани бюджети +” и са организирани в областните градове. Предвижда се да бъдат обучени общо 2200 човека, като обученията ще стартират на 9 септември 2013 г. и ще продължат до края на месец ноември 2013 г. В екипа от обучители са включени специалисти от общински администрации, работещи в сферата на финансирането на детските градини и училищата, финансови експерти от регионалните инспекторати по образование и университетски преподаватели, като всички те са с дългогодишен опит в прилагането на системата на делегирани бюджети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“