ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕ НА 3000 ПЕДАГОЗИ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Начало » Последни публикации

19.08.2013

Днес, 19 август 2013 г., в София стартира обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията по проект BG051PO001-3.1.03 „ Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.

Обучението е организирано и се провежда от Обединение „Кариера 2020” с представляващ проф. дфн Валери Стефанов. Ръководител на екипа за реализиране на обществената поръчка е доц. д-р Росица Пенкова (директор на ДИУУ – СУ „Св. Кл. Охридски”). В основния екип са проф. дпн Маргарита Георгиева (ректор на ШУ “Епископ Константин Преславски”) и проф. д-р Галин Цоков (ПУ „Паисий Хилендарски”).

Обучителите са изявени университетски преподаватели. Връзката с училищната практика се осъществява и чрез включването на експерти от регионалните инспекторати по образованието и на директори на училища от страната като преподаватели-обучители.

За обучаемите учители са разработени и ще бъдат предоставени учебни помагала (на хартиен и на електронен носител). Те съдържат теоретична информация, примери от практиката, задачи както и казуси за самостоятелна работа.
Обучението е практически ориентирано.

В обученията, които са с продължителност 32 часа и с общ брой обучаеми 3 000 педагогически специалисти от детски градини, училища и обслужващи звена (младши учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и главни учители/възпитатели). Обученията се провеждат в 9 обучителни центъра, в 9 града: Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен. Обученията стартират на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г.

Специфичните цели на проекта, свързани с конкретното обучение, са насочени към:

  1. Създаване на условия и подкрепа на младшите учители чрез въвеждаща квалификация за младшите учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, които желаят да повишат квалификацията си и за насърчаване и стимулиране професионалното усъвършенстване на главните учители/възпитатели, чрез надграждаща квалификация в съответствие със специфичните задължения, които им се възлагат, и ролята им в системата за кариерно развитие. 
  2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“