НОВ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ ОСИГУРЯВА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Начало » Последни публикации

15.04.2016

Политиката на Министерството на образованието и науката за насърчаване на подготовката и участието на учениците в олимпиади и състезания се осъществява чрез изпълнениe на национални програми за развитие на образованието. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева от парламентарната трибуна в отговор на въпрос от народния представител Калина Балабанова от Парламентарната група „Атака“ относно необходими финансови средства за ученически състезания и конкурси.

Министърът поясни, че за 2016 г. е разработен проект на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ с бюджет 2 634 000 лв. Програмата беше приета от Министерския съвет преди дни. Чрез нея се създават възможности за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта, и на състезания по професионални направления.

До края на 2015 г. чрез държавния бюджет се предоставиха средства за извънкласни и извънучилищни дейности за всеки ученик в редовна форма на обучение в размер на 14 лв., като средствата се разпределяха от първостепенния разпоредител с бюджет между извънучилищните педагогически учреждения и училищата, поясни министър Кунева.

Тя добави, че извънучилищните дейности, изпълнявани от извънучилищни педагогически учреждения, продължават да се финансират от държавния бюджет, като за 2016 година с изменение на Постановление на Министерския съвет от 2015 г. тези средства бяха увеличени.

Чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ специално за извънкласни дейности е предвидено стартирането на проект “Твоят час“. Необходимо условие за допустимост на разходите, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е да няма дублиране на финансирането за едни и същи дейности. Това е причината, поради която от началото на 2016 г. от държавния бюджет не се предоставят целеви средства в размер на 14 лв. за ученик в редовна форма на обучение за извънкласни дейности.

Министърът разясни, че проблемът идва от забавянето на проекта „Твоят час“, който е трябвало да стартира от началото на бюджетната 2016 г. Проектът ще стартира от юни.

По никакъв начин не са отнети средства за провеждане на ученически мероприятия, а тъкмо обратното – новият модел за финансиране осигурява повече средства от различни източници, обясни Кунева.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“