ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Начало » Последни публикации

11.05.2016

Правителството одобри Програма за дейността в периода 2016-2018 г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на образованието и науката.

Стратегическите цели, залегнали в документа, са четири – пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

С изпълнението на дейностите в документа се очаква още 950 деца между 3 и 6-7 години от етническите малцинства да постъпят в детските градини и допълнителна работа с 1000 ученика, застрашени от отпадане от образователния процес. Ще бъдат осигурени допълнителна занимания с 300 ученика за продължаване на образованието в гимназиален етап, както и извънкласни работи и занимания по интереси за 2000 деца и ученици.

В плана са предвидени и мерки, в които са включени 2500 деца и ученици и 2000 родители за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи. Предвижда се формиране на 30 родителски клуба, работа със семейства от етническите малцинства за разясняване на ползите от образованието на децата им, както и подготовката за изпращане на децата в училище.

В дейностите е включена и допълнителна квалификация на 150 педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“