ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА С ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЛУЖИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИДОБИТО ПРЕДИ БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

30.05.2016

Националния център за информация и документация (НАЦИД) стартира проект ISOBAQ - Информационна система с образци на документи за висше образование преди Болонския процес, съфинансиран от Европейската комисия по програма „ЕРАЗЪМ +”

Признаването на степени на висше образование от периода преди Болонския процес е предизвикателство в редица европейски държави. Целта на проекта е да се изгради онлайн информационна система, която да служи на ЕНИК/НАРИК мрежата като инструмент в помощ на процедурите по академично признаване и улесняване на мобилността в областта на висшето образование и заетостта.

Информационната система ще предоставя структурирана информация за действащото национално законодателство относно приравняването на съществуващите преди Болонския процес степени на висше образование към настоящите и към съответните национални квалификационни рамки. Тя ще съдържа образци на образователни документи, издавани в страните участници преди Болонския процес. Предвижда се устойчиво развитие на системата, поради отворения й характер и ще позволява присъединяване на други партньорски центрове с информация за техните национални квалификации, както и надграждане на първоначално въведената информация. Сигурността ще бъде гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на данните, а достъпът до системата ще бъде ограничен само за ЕНИК/НАРИК центровете.

Очакваните крайни резултати от проекта са съобразени с общата идея за ефективно подпомагане на международната академична и трудова мобилност като един от основните приоритети на ЕС до 2020 г.

Националният център за информация и документация е водещата организация в проекта ISOBAQ, който се осъществява в сътрудничество с шест партньорски ЕНИК/НАРИК центъра от Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватия. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“