МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

01.06.2016

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Променят се изискванията за придобиване на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 години – входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище.

Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми.

Заличават се професионалните училища в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, заличават се центровете за квалификация на обучаващите, създадени в рамките на проект и закрити след приключване на проектните дейности и се уреждат статутът, условията и реда за откриване, преобразуване, промени и закриване на професионалните колежи.

Точно са определени целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променено е съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т. ч. и на практиката в реална работна среда и се разширява обхватът на местата за провеждане на практическо обучение.

В съответствие с разпоредбите за придобиване на средно образование в Закона за предучилищното и училищното образование се урежда и завършването на професионално образование и обучение и неговото документиране. Създадено е основание за издаване от министъра на образованието и науката на наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Регламентира се редът за издаване на документите за придобита професионална квалификация, издавани от професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

По отношение управлението на системата на професионалното образование и обучение се разширяват правомощията на министъра на образованието и науката относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием и типовите учебни планове по специалности от професии в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Осигурява се поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им.

Допълват се функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските професионални колежи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“