МИНИСТЪР КУНЕВА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

02.06.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева отчете резултатите за последните дейности по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. на днешното заседание на Комитета за наблюдение.

Изминалите месеци бяха време на усилена дейност, чиито резултати днес са пред вас, подчерта тя. Проведени бяха заседания на подкомитета за научни изследвания и технологично развитие, на тематичната работна група „Висше образование” и на тематичната работна група „Социално приобщаване чрез образование“, а на тематичната работна група  „Предучилищно и училищно образование” бяха проведени две заседания. На тези заседания бяха обсъдени предложените от Управляващия орган критерии за избор на осем нови операции, насоки за кандидатстване и методологии за оценяване на проектни предложения. Паралелно с провежданите заседания на тематичните работни групи, критериите за избор на операции бяха допълнително и детайлно консултирани и съгласувани с колегите от ЕК, за да може по пътя на партньорството днес да представим за обсъждане и приемане тяхната последна редакция, обясни Меглена Кунева.

В периода март – май 2016 г., Управляващият орган организира и проведе писмена процедура за вземане на решения за промени в критериите за избор на две операции: „Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1“ и „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование – Фаза 1“. Също така през изминалите месеци бяха стартирани две процедури за подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване и шест процедури за директно предоставяне, а до края на годината предстои да стартират още пет процедури за подбор на проекти и три процедури за директно предоставяне.

В дневния ред днес са предложени за одобрение нови осем критерии за подбор на операции в сферата на висшето образование и професионалното образование (Критерии за подбор на операция „Развитие на система за кариерно ориентиране на студенти“,  Критерии за подбор на операция „Усъвършенстване на национална система за валидиране”, Критерии за подбор на операция „Въвеждане на дуална система на обучение (ДОМИНО 2)“, Критерии за подбор на операция „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“, Критерии за интегрирана операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, Критерии за избор на операция „Ученически практики - Фаза 1“ (изменение), Критерии за избор на операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - Фаза 1“ (изменение), Критерии за избор на операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ (изменение).

Всички тези операции разчитаме да допринесат за повишаването на качеството на образованието, както и да улеснят достъпа на уязвими групи до него, каза Кунева. Според нея с одобрението на тези осем операции Управляващият орган и Комитетът за наблюдение ще отговорят на високите очаквания на обществото и ще допринесат за изпълнението на целите и приоритетите при усвояване на средствата от Европейския  социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“