ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Начало » Последни публикации

03.06.2016

На основание чл. 13, ал. 6, т. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. и във връзка с решение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, взето на неговото четвърто заседание на 2 юни 2016 г. за увеличение на бюджета на операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, информираме кандидатите по процедурата, че с Решение № 808110269/ 03.06.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган е актуализиран списъка с одобрени за финансиране проектни предложения.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД09-756/03.06.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по процедурата, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 20 000 000 лева.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ са достъпни тук.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“