МОН ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Начало » Последни публикации

07.07.2016

 

Два информационни семинара ще се проведат  на 12 юли 2016 г., от 11.00 - 13.00 ч. и от 15.00 - 17.00 ч., в зала 2, етаж 7,  в МОН, във връзка с обявената нова покана за кандидатстване за безвъзмездна помощ от Фонда за двустранно сътрудничество на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), по която Министерството на образованието и науката е програмен оператор за периода 2009-2014 г.

Предмет на поканата е изпълнението на дейности за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и държавите донори по Финансовия механизъм на ЕИП – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министерството на образованието и науката кани за участие в семинарите представители на всички категории допустими български институции – кандидати за безвъзмездна помощ по поканата, а именно официално признати/акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, научни организации, училища и центрове за професионално обучение от България и от държавите донори.

Проявилите интерес следва да попълнят приложения регистрационен формуляр за участие в кой от двата информационни семинара желаят да се включат и да го изпратят по ел. поща до определените за целта експерти от екипа на програмния оператор, както е указано във формуляра, в срок не по-късно от 8 юли 2016 г.

Програмата и формуляра за регистрация за семинарите, както и пълната информация по поканата за кандидатстване за безвъзмездна помощ са публикувани на страницата на МОН, в рубриката «Програми и проекти»/EEA Grants и са достъпни на следния адрес:

 

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“