ДИЯН СТАМАТОВ, ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: ПОДГОТВЯМЕ БЪРЗА ПРЕНАСТРОЙКА КЪМ НОВИЯ ЗАКОН

Начало » Последни публикации

07.07.2016

– Г-н Зам.-министър, какво се случва на 1 август тази година?

– Влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование, който води дългоочаквани и значими промени. Една най-важните е, че всяко училище и детска градина трябва да заменят сегашните си наименования. Преди 1 август директорът трябва да направи доклад за това до началника на инспектората. Той, от своя страна, подготвя общ доклад до министъра на образованието и науката за промените в наименованията на училищата в съответния регион. На базата на всички доклади министърът издава заповед за наименованията на всяко от учебните заведения в страната.

Следва и промяна в наименованието на регионалните инспекторати по образование, които стават регионални управления по образование. Следващата стъпка е промяна на трудовите договори на всеки от директорите на учебните заведения, което пък е основание за промяна на трудовите договори на всички учители и възпитатели. Длъжността възпитател в целодневната форма на обучение според настоящия закон става учител според новия закон и позицията трябва да бъде сменена за колегите.

Много важно е да се подчертае, че няма да има прекратяване на трудовите договори в системата на средното образование. Вярно е, че се променят наименованията на учебните заведения, но не и адресите им и това е основание да не се прекратяват трудовите договори. Според трудовото законодателство се прави преназначаване на всички служители и учители, като се променя само наименованието на учебното заведение и не се прекратяват трудовите договори.

Следващият важен момент е да се смени гербовият печат на всяко училище, който се полага на документа за завършена степен на образование. Печатът се изготвя в Монетния двор на БНБ, а ангажиментът е на Образователното министерство. Затова в МОН трябва да знаем точното наименование на училището. Ако то желае да промени или да добави нещо към своето наименование, е необходимо решение на съответния общински съвет. Например, ако езикова гимназия иска да добави към наименованието си „с преподаване на руски език“, това трябва да стане с решение на общинския съвет. Така ще се избегне дублирането в наименованията на училищата в дадено населено място и ще се предпазим от крайности.

Следващата важна стъпка през август е смяната на БУЛСТАТ номера и на банковата сметка на съответното училище. Това не отнема никакви средства и става изключително бързо.

Ако училището прецени, че е разумно, може да смени и табелата си.

– Какво се случва с училищата, които решат да се възползват от гратисния период, за да се преобразуват – например в обединени?

– Няма нищо фатално, ако не подготвят промяната още през август. Сега тя ще бъде много по-лесна, защото е определена в самия закон. След това всеки отделен случай ще изминава самостоятелно цялата процедура, включително със становище на общинския съвет, на началника на регионалното управление по образование и т.н.

– Какво още е необходимо да се направи след 1 август?

– Всяко училище трябва да разработи изцяло нов правилник за дейността си – най-бавната и най-трудна задача. Документът трябва изцяло да е съобразен с новия закон и да е подчинен на философията му – тоест в центъра на училищните политики е ученикът. Независимо че ангажиментът е на директора, би било добре върху документа да работят повече членове на учителската колегия, за да се „чуе“ гласът на повече хора.

В правилника нямат място неща, които противоречат на Закона за предучилищното и училищното образование, дори и да са в полза на отделните участници в образователния процес.

– На какъв етап е „сагата“ с учебника по история за V клас?

– Вече сме на финала на първия етап за избора на учебници. Оценителите приключват с прочита им. Съвсем скоро учебниците ще тръгнат към всяко училище в страната, където да бъдат оценени от учителите. Оценката от учителя е първата важна крачка. Следва изборът на всяко училище по кой учебник ще се учи. Целта е към 15 септември всички петокласници да имат учебник по история.

– Готови ли са държавните образователни стандарти?

– До края на август ще бъдат утвърдени 14 държавни образователни стандарта. С утвърждаването им ще тръгне и процедурата по подготовката на правилниците на самите учебни заведения.

Най-важен е стандартът за учебния план. От новата учебна година за първи път всяка паралелка в I и в V клас ще има свой учебен план. Той трябва да бъде добре обмислен, обсъден в педагогическата колегия и одобрен от педагогическия съвет.

В учебния план трябва да залегнат именно онези часове, които са най-необходими на децата от съответния клас.

– А останалите държавни образователни стандарти?

– По останалите пет стандарта текат оживени дискусии. По закон трябва да са готови на 1 септември. По-важно е в бързината да не опорочим духа на закона. Затова мисля, че месец малко повече работа по тях няма да представлява фатален проблем за системата.

Последни ще бъдат завършени стандартите за нормирането и заплащането на труда и за финансирането на институциите. На практика, в тях намират отражение всички останали стандарти. Трябва да бъдат съобразени и с бюджета за следващата година.

– На първо четене в пленарна зала бе приет Законът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование. Ще бъде ли готов и държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия?

– Стандартът включва в себе си 246 професии. Затова, най-общо казано, той обединява 246 държавни образователни стандарта. Те са готови. Но за да стане факт ДОС за придобиване на квалификация по професия, Законът трябва да бъде приет и обнародван. Ако допуснем, че Законът бъде приет до края на юли, стандартът веднага ще бъде качен на сайта на МОН за обществено обсъждане в рамките на законовите 14 дни.

– Ще има ли списък на защитените професии?

– След като бъде приет Законът за промените в ЗПО, започваме работата по цялостна концепция за развитие на професионалното образование с нов закон. В него ще се разяснят и проблемите, свързани със защитените специалности.

– Каква друга документация трябва да бъде разработена?

– Става дума за широка гама от допълнителни правилници, сред които и правилникът за обществените съвети. По него работят учители и директори от цялата страна, като разчетите са да бъде готов за обсъждане до края на юли. Обществените съвети са изключително важни за функционирането на училището и детската градина и не трябва да се избързва със създаването им. Добре трябва да се обмислят и прецизират процедурите по учредяването им.

– Основно образование през учебната 2016/2017 г. ще завършат два випуска.

– Да, завършват 2 випуска – седмокласници и осмокласници. Тези, които на 15 септември постъпват в VII клас, ще учат до 15 юни, т.е. по старата учебна програма и по стария учебен план. Докато следващите випуски от седмокласници ще учат вече до 30 юни.

Завършващите VII клас ще се явят на НВО, като оценяването им ще бъде с точки. Това е изключително позитивен момент. Има и още един позитивен момент за седмокласниците. Когато ученикът е постигнал много добри резултати от текущата година и към тях прибави много добри резултати от външното оценяване, това му гарантира, че ще попадне в желаната гимназия. Но да си представим, че по някаква причина не се представи добре на външното оценяване, то за желаната гимназия ще може да се класира и с текущите оценки.

С други думи, с външното оценяване измерваме постиженията на випуска, но без то да води до онази негативна стресова ситуация, на която се подлагат деца, родители, общество.

– Най-неотложните задачи към момента?

– През юли трябва да извървим няколко важни стъпки и първата е да започне обсъждането по останалите осем ДОС. С министър Меглена Кунева продължаваме с работните срещи в цялата страна, за да чуем мнението на колегията, какви проблеми вижда тя и какви решения предлага.

На дневен ред са и директорските конкурси за 151 позиции. Това означава преглеждане на документите, провеждане на тест и на събеседване и избор на директор. В първите дни на август новоназначените директори ще преминат през интензивен курс на обучение, ще получат необходимата методическа помощ, което до голяма степен ще облекчи първите им стъпки.

Вестник „АЗБУКИ“ – стр. 4

Татяна Дикова

снимка: Благовеста Цветкова

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“