ЕК ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПРИОРИТЕТНО ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮВАНЕ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО ПО „ЕРАЗЪМ+“ СРЕЩУ РАДИКАЛИЗАЦИЯТА

Начало » Последни публикации

12.07.2016

Повече от 400 милиона евро са осигурени до настоящия момент на 2016 г. по програма за транснационални партньорства за разработване на иновативни политически методи, подходи и практики на местно и национално ниво, като приоритет е даван на проектите, свързани с целите и препоръките на Парижката декларация за справяне с радикализацията, насилствения екстремизъм и дискриминацията.

За това информира с писмо европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта г-н Тибор Наврачич. Той посочва, че освен това към настоящия момент е отворена отделна Покана с бюджет от 13 милиона евро, подкрепяща разпространението и повишаването на мащаба на добрите практики на местно и национално ниво в държавите от ЕС.

В писмото са представени текущите инициативи на европейско и на национално ниво. Посочени са и конкретни мерки за реализиране на целите на Парижката декларация и мобилизиране на ресурси по програма „Еразъм +“. В декларацията от 2015 г. министрите на образованието на държавите в ЕС се обявиха за засилване на критичното мислене и на медийната грамотност на младите хора, по-специално що се отнася до използването на Интернет и на социалните мрежи, с цел развиване на съпротивителните им сили спрямо всички форми на дискриминация и индоктринация. Те се разбраха за насърчаване на образованието на млади хора в неравностойно положение.

Като част от бюджета за 2017 г., ЕК ще предложи да  продължи да се изпълнява приоритетната насоченост от 2016 г. както чрез дейности за включването им в политиките, така чрез и специализирани дейности, посочва в писмото си еврокомисарят Наврачич.

За да подкрепи държавите членки, ЕК ще създаде база за по-доброто познаване, ще укрепи събирането на доказателства на европейско ниво и ще осигури засилена политическа подкрепа, свързана както с включващото образование, така и с преподаването на социални и граждански компетенции.

Подкрепата за учители и училища ще се осъществява чрез засилване използването на eTwinning; създаване на мрежа от „Посланици за приобщаване“ по програма   „Еразъм +“; разширяване на Европейския инструментариум за училищата; насърчаване провеждането на повече обучения за учителите за гражданското образование по програма „Еразъм +“.

ЕК ще опита да мобилизира университетите, като ги насърчава да присъждат кредити за доброволческа дейност и да разработят учебни планове, които комбинират академичното съдържание с гражданското участие. За тази цел Комисията ще осигури възможности за споделяне на добри практики по тези теми. Сред целите на комисията е засилване на младежката работа и доброволчеството и популяризиране на диалога. Засилената подкрепа за младите работници и младежките организации ще се осъществява чрез виртуални обмени по програма „Еразъм +“; разработване на специален инструментариум - практически насоки, методи и казуси за обучение; укрепване на Европейската доброволческа служба; засилване на подкрепата за младежките проекти на местно ниво по програма „Еразъм +“.

Европейската комисия ще популяризира успешните и иновативни проекти чрез Европейската награда за социално включване в спорта. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“