НОВ ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЩЕ ПОМАГА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И В РИСК

Начало » Последни публикации

14.07.2016

Нов проект с европейско финансиране ще помага на деца със специални образователни потребности и деца в риск. Проектът „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е с бюджет 17 000 000 лв. и ще се изпълнява две години.

Това стана ясно днес при представянето на проекта, който предвижда осигуряване на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение.

Този проект надгражда проекта „Включващо обучение“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, посочи Грета Ганчева, ръководител на проекта и директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН.

Досега е осигурена подкрепа за децата със затруднения в обучението в общо 159 детски градини и училища. В 112 училища се предоставя допълнителна подкрепа на 2050 деца със специални образователни потребности. 1155 деца от предучилищна възраст са обхванати в 34 детски градини.

По новия проект дейността се разширява – ще се работи с деца със специални образователни потребности в нови детски градини и училища. Проектът предвижда назначаване на допълнителни специалисти – психолог и социален педагог, обучения на учителите и специалистите, осигуряване на техника и материали за работа с децата (спортни съоръжения за работа и занимания).

Сред новите дейности по проекта е разработване и отпечатване на речник на българския жестов език в електронен вариант и на хартиен носител, както и въвеждане на алтернативни модели за работа с деца с девиантно поведение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“