ОБЯВЕНО Е ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

19.08.2016

От 290 кандидати за обучение в български висши училища от Република Македония са класирани 115 по ПМС 228/1997 г. и 91 по ПМС 103/1993 г. Младежите, които са класирани и по двете постановления, следва да потвърдят в срок от 3 дни след датата на публикуване на класиранията предпочитаната специалност и висшето училище от съответното постановление.

Потвърждението се изпраща в МОН по електронната поща на адрес: [email protected] или на факс номер: +359 2 9217 656.

Кандидатите са посочили различни специалности, но най-много са предпочетени медицина и компютърни специалности. Висшите училища, които са предпочетени от младежите от Македония, са Софийският университет, Югозападният университет, Пловдивският университет, Великотърновският университет, медицинските университети в София, Варна и Пловдив.

Желаещите да участват във второто и следващите класирания некласирани кандидат-студенти от всички страни и региони по съответното постановление (ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г.)  подават в МОН ново заявление по електронната поща или по факс в срока, посочен в съобщението за обявените свободни места. Класиранията се обявяват в срок от 5 работни дни след определената крайна дата за подаване на заявленията за участие.

Второто и следващите класирания се извършват за местата, незаети след предходното класиране. За незаети се обявяват и местата:

-          На  класираните  кандидат-студенти,  представили  писмен  отказ  от  обучение;

-          На кандидат-студентите от Република Македония, класирани едновременно по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., и непотвърдили в определения срок предпочитаната специалност и висше училище.

Писмените откази от обучение се изпращат в МОН по електронната поща или по факс в срок от 3 работни дни след датата на публикуване на съответното класиране.

Местата с отказите, постъпили след този срок, няма да бъдат обявени за незаети.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“