В ЧАСА НА КЛАСА ЩЕ СЕ УЧИ ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ, РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И СПРАВЯНЕ С ГНЕВА И АГРЕСИЯТА

Начало » Последни публикации

23.08.2016

В часа на класа учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха. Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, заяви при представянето на проекта заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

Новият стандарт влиза в сила още през учебната 2016-2017 година.

Целта на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

Стандартът регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в общообразователната подготовка и извънкласните форми.

В този стандарт са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез  ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище, ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция. „Първо в училище, а след това - в цялото общество - дали по време на избори, дали пред работодатели, дали когато трябва да се защити природата или да се противопостави на агресия, на дискриминация и други недемократични действия, посочи министър Меглена Кунева. По думите й децата имат много силно развито чувство за справедливост. През устата на децата много често се чува истината, допълни тя.

Министър Кунева очаква през този стандарт учениците да се подготвят и по темата за защита на потребителите.

Стандартът определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с:

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

- предприемачеството и управлението на личните финанси;

- защитата на родината и военното обучение;

- безопасността и движението по пътищата;

- защитата при бедствия и аварии;

- превенция на насилието,

- справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

- превенция и противодействие на корупцията.

Извън определените в стандарта теми министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други актуални теми, по които да се работи в часа на класа.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Неизменна част от институционалните политики са определянето на училищни ритуали, сред които и тези  свързани с честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището; изпращане на завършилите зрелостници; изборът на училищна униформа и/или знаци и символи; училищен химн, възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Стандартът регламентира подкрепа за учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии (вестници, радио, телевизия, списания, интернет страници и др.); училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; обучения на връстници от връстници; форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията; практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.

Това е 13-ият по ред стандарт, който МОН изготви преди новата учебна година. Предстои скоро министерството да представи стандартите за инспектирането, за управлението на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда, и за финансирането. Финансирането до края на тази година е по вече приет бюджет и не може да става дума за забавяне – този стандарт е обвързан с бюджета, като за 2017 г. тепърва започват дискусиите, посочи министърът на образованието и науката Меглена Кунева. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“