ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

06.06.2013

В отговор на многобройните запитвания, свързани с изучаването на майчин език, Министерството на образованието и науката прави следните уточнения:

Понятието „майчин език” има легално определение в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета – това е „езикът, на който детето общува в семейството си”.

Изучаването на майчин език е право на всеки ученик. Това право е посочено в Конституцията на Република България, както и в Закона за народната просвета още от обнародването му през 1991 година. Възможността, майчин език да се изучава като учебен предмет в задължителноизбираема подготовка, е регламентирана със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план от 1999 г. В изпълнение на законови разпоредби през периода 2004 – 2005 година от министъра на образованието и науката са утвърдени учебни програми по майчин език – турски, ромски, иврит и арменски, които може да се намерят на официалната страница на МОН.

За да се разбере мястото на учебния предмет майчин език в училищното обучение, трябва да се разгледа учебният план, който включва три вида подготовка – задължителна (раздел А), задължителноизбираема (раздел Б) и свободноизбираема (раздел В).

Задължителната подготовка (ЗП) осигурява постигането на общообразователния минимум. Тя е единна във всички видове училища и включва едни и същи учебни предмети, които задължително изучават всички ученици. Сред тях са български език и литература, математика, чужд език, история и цивилизация и т.н.
Задължителноизбираемата подготовка (ЗИП), за разлика от задължителната подготовка, осигурява допълнително обучение по учебни предмети в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. Тя е задължителна само като брой часове за учениците във всеки един клас, но отделният ученик има право да избере учебния предмет, който да изучава в този вид подготовка – т.е. би могъл да избере допълнително обучение по БЕЛ, по математика, по чужд език, по информационни технологии и т.н. Наред с тези предмети обаче може да избере да изучава майчин език, хореография, религия – учебни предмети, които не се изучават в раздел А. За целта следва да подаде заявление до директора на училището. Група по даден общообразователен предмет, който се изучава в часовете за задължителноизбираема подготовка, се сформира при наличието на достатъчен брой желаещи ученици (минимум 11 ученици) и при наличието на квалифициран преподавател.

Третият вид подготовка – свободноизбираемата подготовка (СИП), осигурява обучение в области и в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците. Тези часове не са задължителни и решението, да има такива допълнителни часове, е на отделния ученик и на неговите родители. В тези часове ученик може да се избере да учи предмет от раздел А (задължителната подготовка) – т.е. отново напр. БЕЛ, математика, география и икономика и т.н.), предмет от раздел Б (в т.ч. и майчин език) или въобще друга дейност – хор, оркестър, футбол… Група се сформира отново при наличието на достатъчен брой желаещи, подали заявление до директора на училището, и на квалифициран преподавател.

Нормативната уредба в системата на народната просвета различава още едно значение на понятието „майчин език” във връзка с правото на децата на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария да изучават официалния език и културата на държавата си по произход. За тази цел е издадена Наредба № 3 от 19.06.2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, която определя организацията на обучението по майчин език и култура на тези деца.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“