ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ОТЧИТА НАПРЕДЪК В КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

Начало » Последни публикации

08.09.2016

Докладът за 2015 г. за изпълнението на Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020) отчита положителни промени по отношение на системите за кариерно развитие на учениците и при възрастните. Документът, който съдържа информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени в Плана за действие за 2015 г. по стратегията, беше одобрен на днешното правителствено заседание.

Според доклада, в сравнение с 2014 г. броят на учещите в прогимназиалния етап възрастни нараства с 12 на сто. Преобладаващата част от тях (75,3%) са записани в различни програми за придобиване на степен с професионална квалификация.

Прегледът по възрастови групи на участвалите в дейности по учене през целия живот (УЦЖ) през последните шест години показва, че най-активна е групата на 25-34-годишните, като нейният дял нараства непрекъснато. Слабо остава равнището на участие в УЦЖ на хората на възраст над 45 години, които всъщност имат сравнително най-силна потребност от обучение за актуализиране или повишаване на знанията и уменията им за новите технологии.

Положително се оценява и същественото намаляване на дела на младите хора на възраст 15-29 навършени години, които не участват в образование и обучение и не работят – от 25,7% през 2013 г. на 24% през 2014 г. и 22,2% през 2015 г. По този показател намалява и разликата със средния дял в ЕС – от 9,8% разлика през 2013 г. до 7,4% през 2015 г.

Образователната система успява да обхване голяма част от населението и да го задържи до завършването на средно и висше образование, като по тази показател България се представя доста по-добре от много държави в ЕС. Въпреки различията в отделните райони на страната, досегашните политики, насочени към подобряване на тези показатели, дават резултат и тенденцията през последното десетилетие показва, че процесите са устойчиви във времето, като делът на хората с висше образование ще заеме все по-голям дял в образователната структура на страната. През 2015 г. за четвърта поредна година се увеличава относителният дял на лицата с висше образование сред младите хора на възраст 30-34 години, като достига 32,1 процента при среден показател за ЕС 38,1 на сто. За 2016 г. страната ни заема 20-о място сред 28-те държави членки на ЕС.

Докладът отчита, че професионалната общност от сектора за учене на възрастни в България, вече е част от EPALE (Електронна платформа за учене на възрастни в Европа), което позволява подобряване на резултатите и предоставя на всеки професионалист достъп до съдържателни ресурси и практики за по-висококачествено учене.

За преодоляване на някои дефицити се очаква да се използват възможностите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да бъдат стимулирани децентрализацията на определени дейности и ангажирането на нови действащи лица в полето на ученето през целия живот, вкл. развитието на местни партньорства.

                                                                                        

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“