ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ И ВИСШИ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

08.09.2016

Нов модел за предоставяне на средства от бюджета за научна или художественотворческа дейност за висшите училища предвижда размерът им да се определя въз основа оценка на постигнатите научни резултати или художественотворчески постижения.

Новият нормативен акт – Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна и художественотворческа дейност, в е съобразен с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., с Програмата на правителството за стабилно развитие на България, с препоръките на групата на Европейската комисия, проследяваща изпълнението на мерките, залегнали в стратегията за растеж „Европа 2020“, както и с препоръките в резултат на извършената през 2015 г. партньорска проверка за оценка на националната система „Наука-иновации“ на Република България в рамките на инструмента „Подкрепа на политиките“. Една от препоръките на панела е значително увеличаване на публичното финансиране за научно-изследователска и развойна дейност и достигане на 0,45% от публичното финансиране на научните изследвания в България до 2020 г., като бъде въведен механизъм за финансиране на научните изследвания в университетите на базата на постигнатите научни резултати.

С предложения акт се цели да се улесни прозрачното, справедливо и ефективно разпределение и управление на публичните средства. Това ще доведе до засилване на конкуренцията и повишаване на качеството на научните изследвания в държавните висши училища, в т. ч. и утвърждаването на част от институциите за висше образование като научни центрове.

 

                                                                                        

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“