СТАНОВИЩЕ НА МОН ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС

Начало » Последни публикации

31.05.2013

В резултат на публикуваната на страницата ни информация относно 3. задача от националното външно оценяване по български език и литература за 7. клас в Министерството на образованието и науката се получиха редица писма от родители, изразяващи различни становища – част от тях с настояване за анулиране на задачата от изпитния тест, други с искане за присъждане на 2 точки на всички ученици, независимо от посочения отговор, трети в подкрепа на тезата, че изместването в графиката „всъщност няма отношение към правилността на решението” и се надяват да не се стигне „до неправомерно анулиране на 3. задача или до присъждане на допълнителни точки като бонус за несправилите се с нея ученици”, „което би ощетило децата, дали верен отговор”, защото образованието учи не само на точност, но и на „осъзнаване в една по-сложна ситуация”.

В изпълнение на поетия ангажимент след анализ на резултатите на учениците Министерството на образованието и науката да информира обществото за решението си относно възникналата ситуация, бихме искали да подчертаем, че данните от изпитните работи показват, че учениците не са се затруднили или заблудили относно 3. задача. Близо ¾ (74,56 %) от всички седмокласници са избрали отговор б) като верен. Този процент е сред най-високите проценти верни отговори на конкретния тест, като средният процент верни отговори на затворените въпроси е значително по-нисък – 61,60. С по-висок процент верни отговори (в диапазона 80-89%) са само четири задачи, които са традиционно лесни за учениците – свързани с умения за лексикална съчетаемост на думите, с разпознаване на значенията на фразеологични словосъчетания или с проверка на знания за връзката между изучавани автори, творби и жанрове.

Изводът e, че задачата не е създала затруднения на учениците и процентът ученици, дали отговор б) като верен, е достатъчно висок, за да не се предприема анулиране на задачата или присъждане на точки на всички ученици. Това се потвърждава и от резултатите на теста по български език и литература от предходната година – процент, по-висок от 74,56 на верните отговори, е достигнат само на три от всичките 25 затворени въпроса.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“