СПРАВКА към 31.03.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на образованието, младежта и науката

Начало » Последни публикации

22.05.2013

Във връзка с приетото днес, 22 май 2013 г., от Министерския съвет постановление за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г., Министерството на образованието, младежта и науката публикува справка към 31 март 2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които контролира, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто.

С акта на Министерския съвет се въвежда изискването нетната експозиция към една кредитна или финансова институция да не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на възложителя. В срок до 30 число след изтичане на тримесечния отчетен период, информацията следва да се публикува на интернет страницата на органа, упражняващ правата на държавата в съответното дружество.

Предвид това изискване публикуваме данните към 31 март 2013 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“