ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" СЕ НАСОЧВА КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

24.10.2016

Професионалното образование и обучението за възрастни хора са нов фокус в европейската Програма "Еразъм+" за 2017 г. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция по програмата в резиденция Бояна. За следващата година е предвиден с 14% по-висок бюджет по "Еразъм+". За тази година той е 27.4 млн. евро, посочи министърът.

„Еразъм+“ е най-известната програма за обмен, финансирана от ЕС. Тя има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Подкрепят се международни партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в цяла Европа и в България.

Проучване на ЕК показва, че 92 на сто от работодателите търсят личностните черти, за чието изграждане допринася „Еразъм+“ – толерантност, увереност, умения за решаване на проблеми, любознателност, познаване на собствените силни и слаби страни и решителност, когато се взема решение за наемане на работа, каза министър Кунева. Тестове, проведени преди и след периодите на обмен в чужбина, показват, че при студентите по програмата тези личностни черти са по-силно изразени дори още преди обменът да е започнал. Когато се върнат, разликата по отношение на степента на изразеност на тези черти нараства средно с 42 на сто в сравнение с останалите студенти. "Еразъм+" не само води до подобряване на перспективите за кариера на студентите, но също така разширява техния хоризонт и социалните им контакти, допълни Меглена Кунева.

Директорът на Центъра за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова запозна участниците в конференцията с проведените две проучвания за предварителна оценка на въздействието на Програма „Еразъм+“ и за общественото мнение във връзка с нейното изпълнение. Те ще бъдат обективна основа за предстоящата през 2017 г. междинна оценка на „Еразъм+“, която ЕК ще осъществи в рамките на целия ЕС. На базата на подобни анализи може да се прецени необходимостта от промяна в приоритетите и цялостната реализация на програмата в България, за да бъде по-ефективен инструмент за осъществяване на целите и приоритетите на българското образование, обясни Калканова.

Всички критерии обхващат трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ – Ключова дейност 1 (Образователна мобилност) – всички сектори, които включват в себе си: училищно образование, професионално образование и обучение, висше образование, образование за възрастни, младеж. Ключова дейност 2 (Стратегически партньорства) и Ключова дейност 3 (Структурен диалог в сектор младеж).

Ефективността на Програма „Еразъм+“ като цяло може да бъде определена като много добра, което е необходима предпоставка за висока степен на въздействие в социален и икономически план. Полезността чрез резултатите от реализираните проекти е висока - над 93% от анкетираните. Приложимостта на резултатите от реализираните дейности по проекти, включени в извадката, свидетелстват за висока степен на показателя - над 88% от анкетираните твърдят, че постигнатите резултати помагат за решаване на съществуващи проблеми в сектора, в който функционира институцията им.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“