МОН КАНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕДСТАВЯТ РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИТЕ СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА КОНКУРС ПО ХОРИЗОНТ 2020

Начало » Последни публикации

04.11.2016

Хоризонталният приоритет на програма Хоризонт 2020: Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието, приключва конкурсната сесия за тази година на 15 ноември 2016 г.  Лансирана на 28 юли 2016 г. програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” има за цел да подпомогне повишаването на научния и иновационния потенциал в страните и регионите, които изостават по отношение на научните изследвания и иновациите чрез създаването на нови центрове за върхови постижения или подобряване на съществуващи такива чрез сътрудничество и съвместни дейности с водещи международно признати научни институции от различна от кандидатстващата държава. Центрове ще подпомогнат тези страни и региони да поемат пътя на иновативен растеж и да изградят нови възможности, като по този начин постигнат по-конкурентна позиция във веригата на глобалните стойности.

Проектите по Teaming, принципно ще включват най-малко двама (2) партньори:

(1) Основната кандидатстващата организация (координатор), установена в “Widening страна”, която трябва да бъде национален/регионален орган или агенция за финансиране на научни изследвания или университет или научноизследователска организация. В случай, че организацията координатор не е публичен орган, ще трябва да предостави писмо за намерение за осигуряване на дългосрочния характер и отчетността на Teaming проекта.

(2) Университет или научноизследователска организация с международна репутация и върхови постижения в научните изследвания и иновациите.

Партньорските организации ще трябва ясно да представят своята дългосрочна визия за създаването на нов център за върхови постижения (или модернизиране на съществуващ), която ще се домакинства в “Widening” страна. Информацията трябва да включва подробности относно дългосрочната научна и иновационна стратегия на бъдещия център, по-специално, реда и условията за добро управление на проекта между партньорите. Освен това, вносителите на предложението трябва да включват ясен анализ на това как тази стратегия ще се вписва в национален или регионален приоритет на съответната стратегия за интелигентна специализация на “Widening” страната, или еквивалентна стратегия за растеж. Съгласно изискванията на Конкурса по „Хоризонт 2020“, моля да посочите и ориентировъчна стойност на очакваното национално съфинансиране за научна инфраструктура и етапите на неговото получаване.

В тази връзка Министерството на образованието и науката кани потенциалните кандидати по програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” в срок до 10 ноември 2016 г. да представят кратко резюме (до 5 страници на английски език) на своите проектни предложения за оценка и получаване на писмо за намерение за финансова подкрепа от страна на Министерството. Резюметата на проектните предложения следва да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: [email protected] и [email protected]

В допълнение, моля да укажете възнамерявате ли да кандидатствате и по конкурсите за  Центрове за върхови постижения или Центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и да посочите състава на бъдещия консорциум.

Формата на резюметата може да намерите тук

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“