МОН КАНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕДСТАВЯТ РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИТЕ СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА КОНКУРС ПО ХОРИЗОНТ 2020

Начало » Последни публикации

04.11.2016

Хоризонталният приоритет на програма Хоризонт 2020: Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието, приключва конкурсната сесия за тази година на 15 ноември 2016 г.  Лансирана на 28 юли 2016 г. програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” има за цел да подпомогне повишаването на научния и иновационния потенциал в страните и регионите, които изостават по отношение на научните изследвания и иновациите чрез създаването на нови центрове за върхови постижения или подобряване на съществуващи такива чрез сътрудничество и съвместни дейности с водещи международно признати научни институции от различна от кандидатстващата държава. Центрове ще подпомогнат тези страни и региони да поемат пътя на иновативен растеж и да изградят нови възможности, като по този начин постигнат по-конкурентна позиция във веригата на глобалните стойности.

Проектите по Teaming, принципно ще включват най-малко двама (2) партньори:

(1) Основната кандидатстващата организация (координатор), установена в “Widening страна”, която трябва да бъде национален/регионален орган или агенция за финансиране на научни изследвания или университет или научноизследователска организация. В случай, че организацията координатор не е публичен орган, ще трябва да предостави писмо за намерение за осигуряване на дългосрочния характер и отчетността на Teaming проекта.

(2) Университет или научноизследователска организация с международна репутация и върхови постижения в научните изследвания и иновациите.

Партньорските организации ще трябва ясно да представят своята дългосрочна визия за създаването на нов център за върхови постижения (или модернизиране на съществуващ), която ще се домакинства в “Widening” страна. Информацията трябва да включва подробности относно дългосрочната научна и иновационна стратегия на бъдещия център, по-специално, реда и условията за добро управление на проекта между партньорите. Освен това, вносителите на предложението трябва да включват ясен анализ на това как тази стратегия ще се вписва в национален или регионален приоритет на съответната стратегия за интелигентна специализация на “Widening” страната, или еквивалентна стратегия за растеж. Съгласно изискванията на Конкурса по „Хоризонт 2020“, моля да посочите и ориентировъчна стойност на очакваното национално съфинансиране за научна инфраструктура и етапите на неговото получаване.

В тази връзка Министерството на образованието и науката кани потенциалните кандидати по програмата „WIDESPREAD-04-2017: Teaming” в срок до 10 ноември 2016 г. да представят кратко резюме (до 5 страници на английски език) на своите проектни предложения за оценка и получаване на писмо за намерение за финансова подкрепа от страна на Министерството. Резюметата на проектните предложения следва да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: [email protected] и [email protected]

В допълнение, моля да укажете възнамерявате ли да кандидатствате и по конкурсите за  Центрове за върхови постижения или Центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и да посочите състава на бъдещия консорциум.

Формата на резюметата може да намерите тук

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“