НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Начало » Последни публикации

16.05.2013

На 14 и 15 май 2013 беше проведено националното външно оценяване на учениците от ІV клас по учебните предмети Човекът и обществото и Човекът и природата.

Тестовете, които решаваха четвъртокласниците през тази учебна година, се различаваха от използваните във външно оценяване през предходните години по разнообразието на видовете задачи. Освен въпроси с избираем отговор, учениците отговаряха на въпроси със свободен отговор, които позволяват да се проверят умения за работа със схеми, определения и пр.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки – на една от задачите със свободен отговор, която изисква разбиране и прилагане на изучени знания.

Степента на трудност на тестовете е обусловена от целите на външното оценяване, свързани с установяване на постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по съответните учебни предмети. Тя е преценена след апробиране на тестовите въпроси, включени в тестовете.

Индивидуалните резултати на четвъртокласниците дават информация за овладяването на базисните знания и умения, необходими за успешното обучение в прогимназиалния етап на основното образование. Те може да бъдат надежден ориентир за пропуските на учениците и за необходимите корекционни мерки в училище. Училищните комисии, определени от директорите за провеждане на външното оценяване, имат задължението да информират учениците и техните родители за конкретните пропуски и постижения.

Външно оценяване на учениците от 4. клас се провежда ежегодно от учебната 2006/2007 г., когато за първи път беше използван тестът като метод за проверка на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебните предмети Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

През настоящата учебна година изпитният формат беше разнообразен с включването на задачи със свободен отговор, като израз на новите образователни приоритети, които акцентират на приложимите умения и компетентности.

За въвеждането на данните и оценяването на резултатите на учениците се използва създадената за целта електронна страница. Чрез нея до училищата се изпраща засекретеният тест, а до половин час преди началото на изпитването се изпраща и паролата за разсекретяване. След размножаването на изпитните материали и предаването им на квесторите в залите, училищните комисии имат задължението да отбелязват в електронната страница точното време за започване на изпитването. Това позволява да се проследява в реално време възникването на проблеми и да се търсят решения за своевременното им отстраняване.

В срок до три дни след приключване на външното оценяване в училищата се въвеждат резултатите на учениците и се предоставят на класните ръководители.

През учебната 2012/2013 г. от общо 59637 четвъртокласници, на външното оценяване са се явили:

  • по БЕЛ – 56 800;
  • по Математика – 56755;
  • по Човекът и обществото – 56750;
  • по Човекът и природата – 57030;

За разлика от други години разликата в броя на учениците, участвали във външното оценяване по четирите учебни предмети, е незначителна и близка до ежедневната практика.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“