МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДУБНА

Начало » Последни публикации

23.11.2016

Правителството определи министъра на образованието и науката за национален координатор на участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна. Той ще бъде подпомаган от междуведомствена работна група, чиито членове са представители на министерствата на образованието и науката, на енергетиката, на външните работи, на финансите, на здравеопазването и на Агенцията за ядрено регулиране.

ОИЯЕ е междуправителствена организация, създадена през 1956 г., в която към момента пълноправни членове са 18 страни, сред които и държави-членки на ЕС. Институтът разполага с уникална научна инфраструктура и осъществява връзки с над 800 научни центъра и университети в 62 страни. Дейността му е в сферата на физиката на елементарните частици, ядрената физика и ядрените реакции, физиката на тежките йони, неутронната и реакторна физика, медицинската физика и радиационна биология и т. н.

През 2015 г., съвместно с научната общност в България, започна анализ на координацията на участието на България в дейностите на ОИЯИ. Той посочва, че членството има изключителна роля за развитието на българската наука, технологии, подготовка на научни кадри, поддържането на високи стандарти на работа на българските специалисти, както и за развитието на ядрената енергетика в страната. Предложението за определяне на министъра на образованието и науката за национален координатор за участието на страната ни в Института в Дубна, вкл. на средствата, необходими за това, е резултат от осъществения анализ.

С постановление по бюджета на МОН са одобрени и допълнителни разходи в размер на близо 3,7 млн. лв., с които ще се изплати вноската на България за членство в ОИЯИ за 2016 г. и ще се доплати остатъкът от нея за 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“