ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по проект “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”

Начало » Последни публикации

13.05.2013

Националният център за информация и документация (НАЦИД) организира 3 информационни дни в страната по проект “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в изпълнение на договор № А11-31-2/01.02.2012 г.

За участие в информационните дни ще бъдат поканени представители на бизнеса и държавните институции, ангажирани с дейности по професионалните квалификации; компетентните органи по регулираните професии в България; граждани и всички, които проявяват интерес към темата. Участниците ще бъдат запознати с ролята на НАЦИД в признаването на квалификации на висше образование. Ще бъдат представени резултатите от проекта във връзка с въвеждане на нова електронна услуга по издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии, които да послужат за достъп до упражняване на регулирани професии в чужбина. Ще се демонстрира новия модул към единната информационна система за академично признаване и професионални квалификации, разработен в рамките на проекта.

Информационните дни ще се проведат при следния график:
17.05.2013 София Хотел Сити, ул. „Стара планина” 6
05.06.2013 Русе Хотел Рига, бул. „Придунавски” № 22
04.07.2013 Варна Хотел Одесос, бул. „Сливница” № 1

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“