МИНИСТЪР КУНЕВА: ДОГОВОРЕНА Е ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ РЕСУРСА ПО ОП НОИР

Начало » Последни публикации

05.12.2016

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е най-младата оперативна програма на България и може да се поздрави с една успешна година.

Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева по време на годишното информационно събитие на програмата. Екипът на Управляващия орган показа, че при добра мобилизация и организация могат да се постигат положителни резултати, да се навакса изгубеното време и да се даде добра основа за развитие, подчерта тя. През 2016 г. стартирахме нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 413 млн. лв. Вече сме договорили близо 316 млн. лв., което е една четвърт от ресурса на програмата, каза министър Кунева.

Знам, че научната общност подготвя активно своите предложения за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. По програмата са осигурени 350 млн. лв. за инвестиции в модерно оборудване, лаборатории и инфраструктура, за да може българските учени да получат съвременна материална база и да имат условия да развиват своя потенциал, обясни министърът. Миналата седмица бяха отворени четирите оферти за международен оценител, с което да се гарантира пълна прозрачност на процеса.

Днес бяха представени най-големите проекти по приоритетната ос "Образование и учене през целия живот" на ОП НОИР, чийто общ бюджет за целия програмен период е в размер на близо 504,6 млн. лв. Тази приоритетна ос се финансира  от Европейския социален фонд, като средствата се влагат основно в предучилищното, основното, средното и висшето образование, а също и в предоставянето на възможности за учене през целия живот. По-конкретно финансирането е насочено към повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование, подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда, както и за подготовката за прехода от училищната и студентската скамейка към първото работно място.

Част от тези задачи са заложени и в проекта „Твоят час“, който се радва на голям интерес от страна на учениците и родителите. В проектното предложение на „Твоят час“ е заложено, че дейностите ще обхванат 70 на сто от училищата. Можем да се поздравим с факта, че в проекта се включиха 97.6% от училищата в България, тоест надскочихме индикативната стойност с над 25%, заяви Меглена Кунева. В числа: в проекта участват 2318 от 2365 училища, а към 28 ноември 2016 г. записалите се в допълнителни извънкласни дейности деца са близо 313 000.

„Твоят час“ е проект, който има пряко отношение към резултатите на учениците, към подобряването на функционалната им грамотност и към реализацията им в бъдеще, допълни министърът.

Друг знаков проект, който сега стартира, е „Ученически практики“. Изпълнението му ще допринесе за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката от квалифицирани кадри.

ОП НОИР има и друг проект, свързан с младежката заетост. Публикуваната наскоро Рейтингова система на висшите училища показа, че младите хора с висше образование са сред хората, които имат най-ниски нива на безработица, малко над 3% и затова именно по програмата са предвидени не малко инвестиции за стимулиране на студентите. Чудесни примери за това са проектите за студентски стипендии и студентски практики, които се изпълняват успешно в момента. Съвсем скоро ще бъде отворена за кандидатстване и процедура за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.

Новите операции по ОП НОИР, които ще бъдат обявени през 2017 г., са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г., заяви зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. Планирани са 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата. Догодина научните институти и висшите училища от страната ще могат да кандидатстват за финансиране на Регионалните научни центрове, за което е заделен ресурс от 110 млн. лв., обясни Киряков. Знаем, че основният научен потенциал е концентриран в столицата, но тази свръх концентрация лишава регионите от възможност за развитие, както и за привличане и задържане на младите хора и на качествени учени. Планирали сме възможността да бъдат финансирани по няколко инфраструктури във всеки от шестте района за планиране, каза зам-министърът. Това е възможност местните научни институции и висши училища да изградят регионален капацитет за специализация съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Отделно за 2017 г. са планирани 58 млн. лв. и за изграждане на нови или модернизиране на съществуващи уникални научни инфраструктури.

За един от основните приоритети в образователната политика и на оперативната програма – подобряване на връзката между образование и бизнес, догодина ще бъдат отворени 2 операции на обща стойност 4 млн. лв. Процедурата „Да работим в България“ цели осигуряване на по-качествено и ефикасно образование по необходими за пазара на труда професии и специалности. Втората операция за „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“, предвижда актуализиране на академичните и учебни програми и плановете в съответствие с изискванията на бизнеса във водещи икономически сектори на българската икономика.

По приоритетна Ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” сме заложили стартирането на 5 процедури с общ бюджет над 100 млн. лв., заяви Красимир Киряков. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“