НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Начало » Последни публикации

10.05.2013

В проведеното днес национално външно оценяване по математика в 4. клас участваха 56 725 ученици.

Четвъртокласниците решаваха тест, който съдържа общо 19 въпроса, 16 от които са с избираем отговор и 3 - със свободен отговор. Решенията на задачите са показателни за овладяването на задължителните знания и умения, необходими за успешното обучение по математика в прогимназиалния етап на основното образование.

Нов момент в изпитването по математика през настоящата учебна година е наличието на задачи със свободен отговор. С тях се проверяват уменията на учениците за рационално смятане и за самостоятелно решаване на текстова задача. За първи път от учениците се очаква да решат и запишат подробно и последователно решението на текстова задача, за да се направят изводи относно умението им да превеждат на математически език ситуации от ежедневието.

Максималният резултат от теста е 20 точки, като за правилно решена текстова задача (№19) те ще получат 2 точки. Правилните отговори на останалите задачи от теста се оценяват с 1 точка.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“