НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Начало » Последни публикации

09.05.2013

Днес се проведе традиционното национално външно оценяване (НВО) в края на 4. клас по български език и литература. В него участваха 56 684 четвъртокласници от 1851 училища. Това представлява 95 % от четвъртокласниците и този процент е съизмерим с процента на участие в НВО по БЕЛ за миналата година – близо 93 %.

В рамките на един учебен час учениците решаваха тест, който включва диктовка, текст за четене и въпроси, свързани с разбирането на текста. Тестът съдържа общо 11 въпроса, като 4 от тях са с избираем отговор и 7 – с кратък свободен отговор.

Свободните отговори на учениците показват наличието на умения за разбиране на прочетен текст, за анализиране на постъпките на литературни герои, за изразяване и аргументиране на мнение в достъпна за възрастта форма и пр. Въпросите, които проверяват тези умения, доближават формата на теста до идеите на международното изследване на грамотността PIRLS.

Националното външно оценяване в 4. клас се провежда ежегодно от учебната 2006/2007 година чрез тестове, които включват 20 броя въпроси с избираем отговор.

Този изпитен формат по БЕЛ се използва за първи път през настоящата учебна година и затова в началото на учебната година бяха публикувани примерни тестове, които да ориентират учители и родители за промяната.

Целта на провеждането на изпита е чрез него да се акцентира върху формирането на умения у учениците и изместване на акцента от репродукцията на готови знания към приложението им. В резултат на проведените през предходните години външни оценявания в 4. клас бяха направени изводи за висока степен на постижимост на държавните образователни изисквания, но в същото време и за подценяване на въпроса за приложния характер на знанието. От друга страна доближаването на изпитния тест до инструментите на международни изследвания съдейства за по-успешното адаптиране на образователната ни система към световните образователни тенденции и изисквания.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОМН, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика. Училищните комисии дават информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи и приравнят получените точки към оценка по шестобалната система на оценяване (по зададена от МОМН скала).

Макар че приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, оценката може да бъде вписана в дневника на класа като текуща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“