НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Начало » Последни публикации

09.05.2013

Днес се проведе традиционното национално външно оценяване (НВО) в края на 4. клас по български език и литература. В него участваха 56 684 четвъртокласници от 1851 училища. Това представлява 95 % от четвъртокласниците и този процент е съизмерим с процента на участие в НВО по БЕЛ за миналата година – близо 93 %.

В рамките на един учебен час учениците решаваха тест, който включва диктовка, текст за четене и въпроси, свързани с разбирането на текста. Тестът съдържа общо 11 въпроса, като 4 от тях са с избираем отговор и 7 – с кратък свободен отговор.

Свободните отговори на учениците показват наличието на умения за разбиране на прочетен текст, за анализиране на постъпките на литературни герои, за изразяване и аргументиране на мнение в достъпна за възрастта форма и пр. Въпросите, които проверяват тези умения, доближават формата на теста до идеите на международното изследване на грамотността PIRLS.

Националното външно оценяване в 4. клас се провежда ежегодно от учебната 2006/2007 година чрез тестове, които включват 20 броя въпроси с избираем отговор.

Този изпитен формат по БЕЛ се използва за първи път през настоящата учебна година и затова в началото на учебната година бяха публикувани примерни тестове, които да ориентират учители и родители за промяната.

Целта на провеждането на изпита е чрез него да се акцентира върху формирането на умения у учениците и изместване на акцента от репродукцията на готови знания към приложението им. В резултат на проведените през предходните години външни оценявания в 4. клас бяха направени изводи за висока степен на постижимост на държавните образователни изисквания, но в същото време и за подценяване на въпроса за приложния характер на знанието. От друга страна доближаването на изпитния тест до инструментите на международни изследвания съдейства за по-успешното адаптиране на образователната ни система към световните образователни тенденции и изисквания.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОМН, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика. Училищните комисии дават информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи и приравнят получените точки към оценка по шестобалната система на оценяване (по зададена от МОМН скала).

Макар че приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, оценката може да бъде вписана в дневника на класа като текуща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“