МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Начало » Последни публикации

29.04.2013

На 29 април 2013 г. в , в Министерството на образованието, младежта и науката, министър Николай Милошев и заместник-министър Петя Евтимова, връчиха официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По първата схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” бяха връчени 7 договора на обща стойност близо 2 000 000 лв., като размерът на всеки грант е до 300 000 лв.

Създаването на пряка връзка между висшите училища от една страна и работодателски организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми във системата на висшето образование е основна цел на програмата.

По втората схема „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” бяха връчени договорите на 20 проекта на висшите училища, на обща стойност 2 500 000 лв. Размерът на инидивидуалният грант е до 200 000 лв.

Основната насоченост на квалификацията на преподавателите е към продължаващи обучения в ключови области като чуждоезикови умения, умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в преподаването, придобиване на специфични професионални знания и компетенции, свързани със съвременните програми за обучение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“