НОВИ 15 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

02.03.2017

15 държавни професионални гимназии в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Парите за тях ще се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на оперативната програма. За ремонтите са предвидени 15 574 000 ,00 лв., като 13 093 400,02 лв. от тях са средства от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, а българската държава ще съфинансира проекта с 2 310 599,98 лв. Министерството на образованието  и науката ще участва със собствен принос от 170 000  лв. като конкретен бенефициент по проект BG16RFOP001-3.002-0019-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен".

            В училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електро инсталации и ще се ремонтират спортни площадки в дворовете. Във всички сгради ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Проектът за ремонтни дейности предвижда и доставка на модерно оборудване. Така средата и условията за обучение ще станат по-добри в следните гимназии:

 • Професионалната гимназия по  електротехника – гр. Варна;
 • Професионалната гимназия по туризъм ,,Професор д-р Асен Златаров“  – гр. Варна;
 • Професионалната техническа гимназия – гр. Варна;
 • Варненската морска гимназия ,,Свети Николай Чудотворец“ – гр. Варна;
 • Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ – гр. Варна;
 • Професионалната гимназия по строителство,  архитектура и геодезия ,,Васил Левски“ – гр. Варна;
 • Професионалната гимназия по химически и хранително – вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“  – гр. Варна;
 • Финансово - стопанската гимназия „ Васил Левски“ – гр. Добрич;
 • Професионалната гимназия по туризъм ,,П. К. Яворов“ – гр. Добрич;
 • Професионалната техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – гр. Разград;
 • Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“ – гр. Разград;
 • Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги ,,Атанас Буров“ – гр. Силистра;
 • Професионалната гимназия по механотехника ,, Владимир Комаров“ – гр. Силистра;
 • Професионалната гимназия по строителство,  архитектура и геодезия – гр. Шумен;
 • Професионалната гимназия по икономика – гр. Шумен.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“