ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН 2013“

Начало » Последни публикации

11.04.2013

Цели на програмата „Студенти на стаж в МОМН“:

 1. Предоставяне на възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда;
 2. Запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена;
 3. Придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието, младежта и науката.

Изисквания към кандидатите за стажантски позиции:

 1. Студенти, с непрекъснати студентски права в последна или предпоследна година на обучение в бакалавърска степен или в магистърска степен на висше образование;
 2. Среден успех от последния завършен семестър не по-нисък от много добър, 4.50;
 3. Специфични изисквания – в съответствие с приложената към настоящата покана информация за стажантските позиции.

Условия и ред за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в МОМН 2013“:

 1. Студентите кандидатстват в съответствие с приложената към настоящата покана информация за заявени стажантски позиции от дирекциите на Министерството на образованието, младежта и науката;
 2. Всеки студент може да кандидатства за до три стажантски позиции чрез попълването на един формуляр за кандидатстване;
 3. Документите се подават в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, Приемна с работно време от 8,30 до 19,00 часа;
 4. Срокът за кандидатстване е 10 дни от публикуване на настоящата обява - до 22 април 2013 г. включително.

Необходими документи:

 1. формуляр за кандидатстване по образец;
 2. автобиография;
 3. академична справка или копие на студентска книжка.

Начин на провеждане:

 1. подбор по документи;
 2. събеседване.

Условия и ред за провеждане на програмата „Студенти на стаж в МОМН 2013“:

 1. С одобрените за провеждането на стаж кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 6 (шест) месеца. Заплащането по договора е в размер на една минимална работна заплата месечно;
 2. Присъствието на стажантите в МОМН се определя в съответствие с тяхната заетост в съответния университет, съгласувано с прекия ръководител;
 3. На успешно завършилите стажа студенти ще бъде връчен сертификат от МОМН.


За повече информация - тел. 9217 559 – Елена Узунова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОМН или на електронна поща [email protected] и тел. 9217552 Недялка Атанасова, държавен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОМН или на електронна поща [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“