МОН С 14 МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

26.04.2017

Управлението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) вече е отделено от изпълнението на проектите, възложени на звена в Министерството на образованието и науката. Още от февруари 2017 г. ръководител на Управляващия орган (УО) е заместник-министър на образованието и науката. Подготвени са промени във вътрешните правила за документооборота в МОН, които да осигурят функционална независимост на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ като УО на ОП НОИР.

Това е само една от 14-те мерки за по-добро управление на ОП НОИР, разработени от МОН в отговор на предварителния доклад на ЕК след одита на програмата от октомври 2016 г. Те заедно с конкретни срокове са включени в План за действие, който беше приет с протоколно решение на Министерския съвет днес.

Целта на документа е да предложи решения на проблемите, констатирани от одиторите при изпълнението на втора и трета приоритетна ос на ОП НОИР, свързани със средното и висшето образование. Предварителният одитен доклад беше изпратен до МОН през февруари 2017 г. след предупредително писмо за замразяване на междинните плащания. Управляващият орган на оперативната програма започна незабавни преговори с ЕК, за да съгласува действията си в отговор на препоръките на одиторите и с това да намали до минимум риска от загуба на средства.

До края на май в МОН ще приключи анализът на изпълнението на действащите проекти по ОП НОИР, изпълнявани от министерството. Оценяват се ефективността на дейностите и възможностите за нейното повишаване. Планът за действие предвижда анализ на капацитета на МОН да изпълнява проекти.

Според документа до юли 2017 г. трябва да бъде извършен преглед и анализ на съответствието между дейности и разходите за изпълнението им в издадените заповеди за финансиране.  Ще бъдат проверени също извършените оценки както на финансираните, така и на отхвърлените проекти.

Заложен е анализ на проведените и непроведени процедури за избор на външни експерти, които участват както в екипите за организация и управление на проектите, така и в същинските дейности. При необходимост ще бъде наложена финансова корекция. Ще бъдат изготвени и вътрешни правила на МОН за избор на експерти, които да бъдат включени в екипите за организация и управление на проекти, по които изпълнител е министерството. 

Подготвена е промяна в устройствения правилник на министерството, с която функциите на всички дирекции с изключение на „Структурни фондове и международни образователни програми“  се допълват и с такива по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, съфинансирани от  европейските структурни фондове.

В бъдещите процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ МОН може да бъде ползвател на средствата само по изключение, в много ограничени случаи и ако за това има солидни аргументи.

В Плана за действие е заложена и промяна в начина на изпълнение на финансираните проекти, като до края на 2019 година те ще бъдат изведени от МОН и прехвърлени на други изпълнители. Предвижда се и промяна в структурата на самия управляващ орган.

В момента се работи и по системите за управление и контрол по програмата, както и по правилата за работа на оценителните комисии. Предвижда се в структурата на управляващия орган да се обособи самостоятелен отдел „Оценка и договаряне“. Планирано е също да се подобри контролът върху работата на оценителите. 

Планът залага на привличане на експерти с опит в управлението и изпълнението на проекти. Ще бъдат организирани и специални обучения за служителите в няколко посоки. Част от тях са свързани с повишаването на капацитета им за управление и изпълнение на проекти. Други ще бъдат насочени към предотвратяване, разкриване и конкретни мерки в случаи на нередност или измама, включително при конфликт на интереси.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“