ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ СТОЙНЕВА: ОЦЕНИТЕЛИТЕ НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ СА НАБИРАНИ ПО НАПЪЛНО ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ

Начало » Последни публикации

26.04.2017

405 учени от цял свят подадоха заявления за оценители на научните проекти за създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За да разберем повече подробности се срещнахме с образователния зам.-министър в служебното правителство Ваня Стойнева.

Госпожо Стойнева, кога изтече срокът за индивидуалното кандидатстване в обявения от Министерски съвет централизиран конкурс?

Срокът за индивидуалното кандидатстване изтече на 18 април 2017 година. И вие обявихте, че 405 учени от цял свят представиха своите кандидатури. Припомням само, че конкурсът, който беше проведен, се концентрираше в няколко професионални области, в които ние имахме нужда от оценители с оглед спецификата на проектните предложения, които са подадени по двете процедури. Това са шест професионални области: „Математически науки и информатика“, „Природни науки“, „Технически науки“, „Медицински науки“, „Селскостопански науки“ и „Обществени и хуманитарни науки“. Какво следва след 18 април? Извършва се проверка на съответствието на кандидатите от Министерски съвет и комисията, която те са съставили. След като комисията е готова със списъка, той се одобрява от вицепремиера по европейските фондове, като срокът за това е 18 май 2017 година.

Необходимо е да се обърне внимание, че в тази процедура няма субективизъм, тъй като комисията подрежда кандидатите, съобразно изпълнението на обявените критерии в поканата за конкурс за набиране на оценители. След като бъде обявен този списък с оценителите, следва съставяне на оценителните комисии в управляващия орган, подписване на договорите с оценителите, които ще извършват тази оценка на научната стойност на проектите. Разбира се, самите оценители трябва да преминат и обучение – стандартното обучение на оценители, което се провежда за всички оценители, когато се правят такива процедури. Самото обучение е планирано за 1 и 2 юни 2017 година. На него ще бъдат представени начинът на работа с информационната система, в която ще се извършва оценката на научните проекти и правилата, по които ще работи оценителната комисия.

Системата електронна ли е?

Да, oценката се извършва в Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства ИСУН 2020. Kакто кандидатите са представили своите проекти електронно, по същия начин електронно се извършва и оценката на проектните предложения. Както на първия етап – административното съответствие и допустимостта, така и оценката на научната стойност на самите проекти, се извършва в ИСУН.

Какви са критериите, на които трябваше да отговарят кандидатите в новия конкурс за външни оценители?

На първо място трябва да уточним, че критериите бяха сериозно завишени спрямо тези, които бяха обявени в прекратената обществена поръчка. Така например, кандидатите трябва да притежават образователна и научна степен „доктор“. В спряната обществена поръчка кандидатите трябваше да притежават образователна и научна степен „бакалавър“. Освен това кандидатите трябва да отговарят най-малко на 10 години опит в конкретната професионална област. За тези, които вече споменахме – за шестте професионални области, в които се набираха оценители, след придобиването на образователната и научна степен „доктор“. Има и  допълнителни изисквания спрямо професионалния опит според съответната професионална област. Ще дам само няколко примера, защото всеки може да провери какви са тези допълнителни изисквания в самата покана за централизирания конкурс. Например, за професионална област „Научни изследвания в областта на математическите науки и информатика“ кандидатите трябва да са публикували поне 20 научни статии в съответната област, регистрирани в базата данни Web of Science или Scopus и да имат „индекс на Хирш“ по-голям или равен на 8. В научните изследвания в областта на медицинските науки, кандидатите трябва да са публикували поне 40 научни статии, регистрирани в базата данни Web of Science или Scopus и да имат „индекс на Хирш“ по-голям или равен на 10. И така за всяка една отделна професионална област са определени допълнителни изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят.

Да припомним защо беше спряна предишната обществена поръчка?  

Предишната обществена поръчка беше спряна поради това, че офертите не отговаряха на изискванията на самата поръчка. В тях липсваше информация за оценка на професионалния опит на екипите, които всяка една от фирмите бяха представели в своите оферти. Липсваше тази информация, поради което не можеше да се определи дали тези кандидати, които са предложени за оценители, всъщност отговарят на изискванията на обществената поръчка.

Паралелно с процедурата за избор на оценители чрез централизирания конкурс започна първият етап на оценката на подадените 44 проекта – за административно съответствие и допустимост. Разкажете ни повече подробности?

Знаете, че това беше едно от основните притеснения както на обществеността, така и на нас като управляващ орган. За нас е изключително важно да няма забавяне в оценката на тези проектни предложения. И паралелно с набирането на оценители, което върви през централизирания конкурс на Министерски съвет, управляващият орган организира работата на оценителните комисии по двете процедури. Става въпрос за оценка на първия етап от проектните предложения. Този етап е свързан с оценка на административното съответствие и допустимост на самите проектни предложения, на самите кандидати и техните партньори. Работата на оценителните комисии започна на 20 март тази година. Тук е много важно да се подчертае, че при тази оценка няма никакъв субективизъм. Оценката се извършва по публично известна методика, предварително одобрена от Комитета за наблюдение. Всеки един от кандидатите би трябвало да е наясно с критериите, по които се извършва тази оценка. Самата методика и оценка е част от пакета документи за кандидатстване по процедурата. Тя е публикувана на интернет страницата на управляващия орган, на интернет страницата на Министерски съвет – уеб порталът, на който се публикува цялата информация по отношение на изпълнението на оперативните програми. Така че всеки, който иска да разбере по какви критерии са оценявани проектите в този първи етап, може да се запознае с тези критерии. В този етап не се поставят точки, а се отговаря на отделните въпроси по отделните категории и критерии с „да“ или „не“. Има ли кандидатът съответните документи, научна организация ли е съгласно определението, което е залегнало в насоките за кандидатстване, и т.н. Това е начинът, по който в момента оценителната комисия извършва тази оценка. Подадени ли са проектните предложения в рамките на крайния срок на обявената процедура. Всички тези неща са елементи от оценката на проектните предложения в този първи етап – административно съответствие и допустимост.

Кога ще започне оценката на научната стойност на подадените проекти?

Самото оценяване на научната стойност на проектите е планирано за месец юни-юли. В тези два месеца трябва да бъде извършена. В този етап на оценката се извършва оценяване на предложената структура, програмите за научно-изследователска и развойна дейност, плана за използване на новоизградената научна-изследователска инфраструктура, научния, административния и управленския капацитет на кандидатите, на екипа на проекта, на техните партньори. Това са вече елементи от същинската оценка на научната стойност на проектите. Сключването на самите договори следва да е в началото на месец септември, защото след като комисиите приключат своята работа има един процес на договаряне със самите кандидати, представяне на документи за подписване на договорите. И понеже това ще се случва през август - месецът на отпуски и ваканции, сме дали повече време за приключване на тази процедура. Така че крайният срок за сключването на договорите е планиран за месец септември 2017 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“