СЛУЖЕБНИЯТ ЕКИП НА МОН ИЗПЪЛНИ ЧЕТИРИТЕ СИ ПРИОРИТЕТА

Начало » Последни публикации

02.05.2017

Служебният екип на МОН изпълни четирите основни приоритета, заявени в началото на мандата. Това стана ясно на заключителната пресконференция на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков и неговите заместници Мария Гайдарова, Ваня Стойнева и проф. Иван Димов.

В сферата на средното образование усилията бяха насочени към подготовката на държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и приема след завършено основно образование. Вече са осигурени всички условия за успешно провеждане на матурите и изпитите след VII клас и VIII клас. За първи път от тази година ще се проведе национално външно оценяване на компютърната грамотност на всички десетокласници.

Открита е процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език. Одобрен е списък на учебните материали за I клас и на учебниците за V клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година. Изготвен е график на дейностите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците. Учебните материали за II, VI и VIII клас ще бъдат готови за началото на новата учебна година. За целта бяха съкратени някои от сроковете, така че издателите да успеят да се справят навреме.

113 400 преподаватели и непедагогически персонал получиха договореното с анекс към колективния трудов договор увеличение на заплатите си.  Изменена бе и наредбата за възстановяване на транспортните разходи и разходите за наем, благодарение на което МОН покрива похарчените суми на 90 на сто от учителите, които преподават извън населеното място, в което живеят.

Вече е утвърден държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда. Публикуван е за обществено обсъждане проектът на стандарта за финансиране на училищата и детските градини. Последният неодобрен стандарт, изискван от Закона за предучилищното и училищното образование – за физическата среда и за информационното и библиотечно осигуряване на учебните институции, е подготвен също за съгласувателна процедура и публично обсъждане.

Готови са и два проекта на правителствени постановления, с които към системата на защитените и средищни училища се прибавят и детските градини. Оценени са проектите на кандидатите за иновативни училища. Предстои обявяване на утвърдения списък. Изготвена е Наредба за стандартите за ранно детско развитие.

Създаден е информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Одобрени са 170 програми на 30 обучителни организации.

Във връзка със зачестилите прояви на агресия беше разработен междуинституционален план за нейната превенция и за засилване на сигурността в училище. Той съдържа 22 конкретни мерки. Подготвят се и промени в наредбата за приобщаващото образование, с които се въвеждат ясни процедури за координирано действие на институциите при прояви на тормоз.

От следващата учебна година се въвежда нова специалност – приложен програмист.  Готови са и 92 нови рамкови програми в професионалното образование, както и учебните програми по хореография от I до XII клас. Разработени и приети от Министерския съвет са 11 Национални програми за детските градини и училищата. За първи път се финансира Национална програма за предучилищното образование, както и  за ИТ обучение.

В областта на висшето образование приоритет беше подготовката на проект за изменение на Закона за развитие на академичния състав. Документът е публикуван за обществено обсъждане, което приключва на 9 май 2017 г. С него се въвеждат минимални национални изисквания към кандидатите за научна степен или академична длъжност. За първи път се уреждат и условията и реда за установяване на научно плагиатство. Придобитите чрез кражба на интелектуален труд степени и длъжности ще могат да бъдат отнемани.

Освен това бяха приети таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети. Приемът в университетите беше обвързан по-тясно с реализацията на абсолвентите на пазара на труда. Кабинетът утвърди броя на бъдещите студенти, който за следващата академична година е намален с 8%, за да съответства на по-малкото завършващи ученици. Намален беше субсидираният прием в професионалните направления с много слабо търсене на висшисти от страна на бизнеса. За сметка на това с решение на предишния кабинет е увеличена издръжката на един студент в направленията с най-ниска субсидия.

В изпълнение на друг свой приоритет служебният екип на МОН подготви актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания. Тя е задължително условие за оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“.  Проектът е подготвен за внасяне в Министерския съвет, след което ще бъде изпратен в Народното събрание. Готова е и актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура.

Четвъртият приоритет в работата на МОН беше Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По време на служебния мандат в министерството беше получен предварителен одитен доклад на ЕК за проверка на приоритетните оси за образование, извършена между 24 и 28 октомври 2016 година. Той съдържаше 14 констатации, шест от които бяха критични. Пристигна и предупредително писмо от ЕК за замразяване на междинните плащания по образователните проекти.

Екипът на МОН веднага започна преговори с представители на Комисията и изготви  план с 14 конкретни мерки, които да позволят размразяването на средствата. Управлението на ОП НОИР вече е отделено от изпълнението на проектите, които са възложени на звена в МОН. Това бе едно от основните изисквания на ЕК. При преговорите министерството успя да сведе до минимум риска от загуба на средства по програмата. Финансова корекция ще бъде наложена като процент не от цялата сума, договорена до момента по приоритетните оси за образование – 340 млн. лева, а като процент от 42,630 млн. лв.

МОН прекрати обявената в предишния мандат процедура за избор на оценители на проекти за създаване на Центрове за върхови постижения и на Центрове за компетентност чрез фирма-посредник, тъй като изискванията по нея бяха силно занижени, а подадените оферти не отговаряха дори на тях. Вместо това бяха осигурени независими международни оценители директно чрез конкурс, обявен от Министерския съвет. Кандидатстваха 405 учени от цял свят, като до края на май с тях ще бъдат подписани договори. Новата процедура за оценяване на проектите ще струва около 900 000 лева - два пъти по-малко, отколкото ако беше извършена чрез фирма-посредник.

България може да загуби десетки милиони левове, ако новият кабинет не спазва мерките и графика за преодоляване на проблемите и закъсненията по ОП НОИР, изготвени от служебния екип на МОН, предупреди министър Денков.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“