МОН СТАРТИРА ДЕБАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

12.07.2017

60 директори на професионални гимназии от различни административни области и професионални направления и 22-ма експерти по професионално образование и обучение в регионалните управления на образованието участваха в работна дискусия на тема „Професионално образование и обучение – проблемни области и решения за преодоляването им“.

Над 50 конкретни предложения бяха направени от експертите от страната. Сред тях са необходимостта от ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране още в прогимназиалния етап на учениците, стартиране на национална програма за актуализиране на квалификацията на преподавателите по професионална подготовка в партньорство между висши училища, професионални гимназии и представители на бизнеса. Сред предложенията са и актуализиране на списъка на професиите, на учебниците и учебните пособия (включително и електронни учебни помагала) и националните изпитни програми с активното участие на бизнеса на браншови принцип. На форума бе коментирана също необходимостта от създаване на платформа за обмен на опит в системата на ПОО, регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация в средносрочен и дългосрочен план, както и създаване на нормативна рамка, която да насърчава бизнеса да работи в партньорство с образователните институции.

Целта на серията от подобни форуми е обсъждане на развитието на професионалното образование и обучение. Предложенията ще бъдат обсъдени с национално представителните работодателски организации, за да се осигури качеството на професионалното образование според нуждите на икономиката, като се създадат работещи механизми за обвързаност между образованието и обучението и изискванията на динамично развиващия се пазар на труда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“