МОН ОБЛЕКЧАВА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

Начало » Последни публикации

31.10.2017

По-ясни правила и двукратно облекчение на административни процедури се предлагат в актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование. Промените бяха изложени днес от представители на Министерството н образованието и науката пред депутатите от парламентарната образователна комисия във Велико Търново.

Освен облекчаването на класификатора и дневника, отпадат централно зададените срокове за това кога и в какъв срок трябва да се извършат дейностите. Дава се по-голяма автономия на институциите, облекчени са процесите за разработване на цялостните политики на самите институции с акцент към превенцията, посочи Мария Семерджиева, съветник в МОН. Тя подчерта, че промените са направени в сътрудничество с неправителствения сектор.

В Механизма е създаден нов раздел - за кибернасилието и кибертомоза. Трябва да се говори с децата за това какво може да се случи, ако едно дете е подложено постоянно на тормоз, посочи Семерджиeва. Тя добави, че е необходимо да се сътрудничи с родителите и непрекъснато да се оценяват процесите, за да бъдат променяни при необходимост.

В Механизма са разписани конкретни стъпки, които трябва да се предприемат на ниво институция и на ниво клас/група. Сред мерките са: подобряване на системата на дежурства в училище, включване на учениците в изготвянето на правила, планове и дейности, както и постоянно партньорство с родителите чрез тематични родителски срещи, диалози и ангажиране в различни дейности.

Предвидено е повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, назначаване на психолози, педагогически съветници и образователни медиатори.

В Класификатора видовете насилие и тормоз са разделени на три нива. Първото е свързано с нарушаване на правилата, второто – с повтаряне на едни и същи нарушения и случаи на насилие, а на трето ниво са ситуациите, свързани с насилие, което би могло да застраши здравето и живота на децата.

Промените в Механизма ще бъдат представени на работни срещи с директори и учители в страната успоредно с новата Наредба за приобщаващото образование.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“