ПЪРВОТО ОТ СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „ОБРАЗОВАНИЕ“ В КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО СЕ СЪСТОЯ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

01.12.2017

На 30.11-01.12.2017 г. Министерството на образованието и науката беше домакин на заседание на Групата на високо ниво в образованието и обучението. Това е първото от събитията в сектор „Образование“, включено в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС още преди първата половина на 2018 година.

В рамките на заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещето на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението. По-конкретно това са обхватът и мандатите на тематичните работни групи „Дигитални умения и компетентности“ и „Насърчаване на гражданството и споделените ценности свобода, толерантност и недискриминация чрез образование“ за периода 2018-2020 г., както и другите четири тематични работни групи, които също функционират към Европейската комисия /ЕК/ с участието на държавите членки. Това са „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование и обучение за възрастни“ и „Модернизация на висшето образование“. На това първо обсъждане държавите-членки постигнаха принципно съгласие по предложените от ЕК мандати на тези работни групи.

Най-важният момент на европейското сътрудничество е добавената стойност, заяви по време на заседанията Стефан Херманс, директор на „Стратегия и оценка на политиката“ в генерална дирекция по образование към ЕК. Според него срещата в София съвпада с облекчаването на визовия режим с Канада и това е още един повод да се преосмислят политиките и иновациите в сферата на образованието и тяхната насоченост към света. В сесията посветена на прегледа на изпълнението на стратегическата рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020” държавите-членки споделиха опита и впечатленията си относно добавената стойност на сътрудничеството между тях. По време на работата на различните мрежи и работни групи, насочена към споделяне на опит, добрите практики и ползване на различни общи инструменти на европейско ниво и взаимно обучение, бяха откроени като катализатор на образователните реформи. Всички тези дейности се открояват и като основни разпространители на европейската култура.

Българският заместник-министър на образованието и науката Деница Сачева се обърна към делегатите с призива да продължи прилагането на добрите примери в сферата на гражданското образование. Тя подчерта, че в момента темата за образованието е издигната до най-високото равнище в дневния ред на Европа и това открива възможност за оптимизиране на националните политики.

Със своето първо събитие Българското председателство на Съвета на ЕС осигури платформа за нова размяна на мнения в хода на консултациите с държавите членки относно развитието на европейското сътрудничество в образованието и обучението след 2020 година.

По-важни резултати от дискусиите, които се откроиха след провеждането на дискусиите са ролята на дигиталните технологии за икономиката, европейските граждани и обществото като цяло. Всички граждани на ЕС следва да усвоят дигиталните компетентности, от които се нуждаят във всекидневния си живот, на работното място и с цел постигане на по-високо ниво на образование. Проучванията сочат, че в момента един на всеки 4 граждани на ЕС не притежава основни дигитални компетентности, а един на всеки пет изобщо няма дигитални компетентности. Ето защо образованието и обучението трябва да превъзмогнат този недостиг и да осигурят предимствата на дигиталната ера за всички.

Заседание в този формат традиционно се провежда преди официалното начало на всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС. Обсъждат се въпроси от стратегически характер, свързани с развитието на сътрудничеството на ниво ЕС в областта на образованието и обучението. Резултатите от дискусиите впоследствие се вземат предвид в хода на работата на Председателството на Съвета на ЕС и на Европейската комисия и намират отражение в различни стратегически и политически документи на Институциите на ЕС.

В този формат заседание участват високопоставени държавни служители от министерствата на образованието на държавите членки на ЕС, Европейската комисия и Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Заседанието се ръководи от държавата, поемаща ротационното Председателство на Съвета на ЕС през следващото шестмесечие, в случая това е Българското председателство. Окончателните мандати на всички работни групи ще бъдат одобрени на следващото заседание на Групата на високо ниво, което ще бъде организирано през юни 2018 г. от Австрия като поемаща ротационното председателство на Съвета на ЕС след България.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“