МОН ВНЕДРЯВА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF)

Начало » Последни публикации

15.12.2017

Министерството на образованието и науката започна внедряването на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF), която е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Основната цел на внедряването на модела за самооценка CAF е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

В Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. се обръща специално внимание на необходимостта от широко внедряване на системи за управление на качеството. Общата рамка за оценка е  точно такъв инструмент, който дава възможност за усъвършенстване на организацията. Той е специално създаден за нуждите на публичната администрация,  достъпен е, безплатен и лесен за употреба модел, който се прилага от самата администрация без необходимост от специални финансови ресурси за внедряване и поддържане. CAF обхваща и анализира различните аспекти на организационното изпълнение и допринася за „добро управление“ в администрация.

Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.

Внедряването на модела CAF в МОН стартира през октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“