МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПРИОРИТЕТ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.

Начало » Последни публикации

10.01.2013

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020” ЩЕ БЪДЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Министерският съвет прие Решение за допълнение на Решение № 328 от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014 – 2020 г., както и списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма.

Основната стратегическа цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. Заложените цели ще доведат до постигането на редица резултати, обединени в пет приоритетни оси:

 • ПО 1: Научни изследвания и технологично развитие;
 • ПО 2: Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество;
 • ПО 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;
 • ПО 4: Образование, умения и учене през целия живот;
 • ПО 5: Подобряване на образователната инфраструктура.

Предвижда се чрез новата оперативна програма да бъдат увеличени чувствително възможностите за повишаване на инвестициите, запазването и разкриването на нови работни места, развитието на конкурентоспособността на работната сила, подобряване на демографски показатели на България.

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” ще има висок синергичен ефект по отношение постигането на целите и на другите оперативни програми. Освен пряката връзка с инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие, новата оперативна програма притежава капацитета да повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на научния сектор, институционалната среда и стимулиране на ресурсната и енергийната ефективност.

Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ се фокусира върху следните специфични цели:

 • Изграждане на конкурентна среда за качествени научни и иновативни изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за научно-изследователска и иновационна дейност до 1,5% от БВП към 2020 г.;
 • Създаване на благоприятна среда за възпроизводство и развитие на капацитета на научния сектор;
 • Подобряване на качеството на висшето образование и повишаване на броя на завършилите висше образование във възрастовата група на 30-34-годишните до 36% към 2020 г.;
 • Подобряване на качеството на предучилищното и на училищното образование и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11% към 2020 г.;
 • Създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот;
 • Развитие и модернизиране на научната и на образователната инфраструктура и повишаване на броя на заетите в модернизирана среда.

Чрез своя инструментариум Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ ще доведе до подобряване на механизмите за финансиране на научните изследвания, до подпомагане на научните изследвания в стратегически за България и за ЕС области, до насърчаване развитието на партньорските мрежи и на съвместните лаборатории между висши училища, центрове за научна изключителност, бизнес организации и национални научни институции, до по-осезателна подкрепа участието на висши училища и научни институти в международни конкурси, клъстери и транснационални мрежи. Заложено е и технологично развитие чрез въвеждане на по-модерни информационно-комуникационни технологии.

Министерството на образованието, младежта и науката към настоящия момент, като междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, разполага с административен капацитет както чрез основната Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, така и чрез други свои дирекции и звена. Няма да бъде необходимо изграждането на изцяло нова структура, а ще се надгради съществуващата. Като всяка структура, която е ангажирана с управление на европейски средства, и в бъдещия управляващ орган ще се включат различни отдели, свързани с планиране на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с мониторинг върху изпълнението на договорите, с техническата и финансова верификация. В момента дирекция СФМОП има щатен състав от 90 експерти с висока експертиза в управлението, както на структурни фондове, така и на различни други програми. През последните две години в дирекцията бяха привлечени основно финансисти и юристи, с което беше значително повишен капацитетът й. През този програмен период МОМН, като междинно звено по ОПРЧР, отговаря за средства в общ размер от над 800 млн. лева. Над 500 млн. лева от тях са по проекти, които се управляват от специализираната администрация на МОМН, т.е. опит в управлението на европейски средства има не само Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, но и всички останали дирекции в министерството. За 2012 г. МОМН успя да постигне преизпълнение на прогнозите за плащания по европейските проекти, с което избегнахме риска от автоматична загуба на средства и това се дължи на обединените усилия на всички експерти в МОМН, които работят по европейските проекти. През 2009-2011 г. МОМН беше Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и администрираше проекти на обща стойност 21 млн. евро. През този период бяха постигнати над 85 % усвояване на средствата, което също е доказателство за изградения капацитет. По същия финансов механизъм сега МОМН ще бъде програмен оператор на две програми – „Деца и младежи в риск” и „Фонд за стипендии” за общо над 10 млн. евро. Освен това, МОМН отговаря и за две хоризонтални програми на ЕС – „Учене през целия живот” с годишен бюджет от около 15 млн. евро и „Младежта в действие” с годишен бюджет от около 3 млн. евро. И по двете програми през последните 3 години е постигнато над 95 % усвояване на европейските средства.

В разработването на концепцията водещо участие взеха представители на академичната общност, на гражданското общество, представители на различни ведомства, експерти и застъпници на тезата, залегнала в Националната програма за развитие на България 2020 и общоевропейската стратегия за същия период, че научноизследователската дейност и образованието са едни от най-важните цели в развитието ни през следващите години.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“