ДЕНИЦА САЧЕВА: ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ СА НУЖНИ КООРДИНИРАНИ УСИЛИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДОСТЪП, КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ

Начало » Последни публикации

15.03.2018

„Общата визия на институциите от образованието, социалния сектор и здравеопазването за ранното детско развитие трябва да включва консенсус около четири основни теми – достъп, качество, ефективно финансиране и управление на интегрирани образователни, социални и здравни услуги“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на конференцията „Визия за ранното детство в България”. Тя посочи още, че в програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. е заложена мярка за регламентиране на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст, която е резултат на осъзнатата значимост на предучилищното образование за развитието на личността. 

 

Зам.-министър Сачева определи предучилищното образование като ефективно средство за превенция на отпадането от училище, необходимо за всички деца, но особено важно за тези, чийто майчин език е различен от българския език и за децата в неравностойно социално положение. Сачева посочи, че именно тези деца са една от рисковите групи, които отпадат от образователната система най-рано, затова превенцията при тях е от съществено значение.

 

„Ключов фактор за успеха на политиката в областта на предучилищното образование и ранното детско развитие е и ще бъде взаимодействието между заинтересованите страни и приоритетно – партньорството между МОН, общини, социални служби, регионалните здравни инспекции, гражданските организации, здравните и образователните медиатори“, подчерта заместник-министър Сачева . Като добър модел в това отношение тя посочи ефективното взаимодействие при осъществяването на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, благодарение на който 22 0000 деца бяха върнати в образователната система.

 

Заместник – министърът говори още и за ролята на семейството и успешното взаимодействие с него при осъществяване на грижите за детето в предучилищна възраст, защото образователният статус и социално-икономическото положение на родителите са значим фактор за обхвата в образование и за образователните резултати на учениците.

Затова усилията на МОН, на общините, както и на детските градини и училищата, са насочени приоритетно и към подобряване ефективността на взаимодействието с родителите от уязвимите общности. Пример за това е представеният за обществено обсъждане проект на национална програма „Заедно за всяко дете“ за 2018 година, в която е включен модул за добри практики за взаимодействие на детската градина и училището  с родителите с цел формиране на положително отношение към образованието на техните деца и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

Друга стъпка в тази посока е разработването на проект, който да бъде финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, насочен към детските градини и в подкрепа на деца от бедни семейства, в затруднено социално – икономическо положение и от уязвими групи за тяхното ранното обхващане и за образователната им интеграция  в системата на  предучилищното образование. През тази година се подготвя също така и обучение на 1500 педагогически специалисти от детски градини, които да провеждат ранно оценяване на риска от възникване на обучителни затруднения на деца от 3 до 3.5 г. 

В конференцията взеха участие още заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова и на здравеопазването Бойко Пенков, представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, посланици, представители на професионални и неправителствени организации, ангажирани с темата за ранното детско развитие.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“