ОТВОРЕНА НАУКА И ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ ПРЕДЛАГАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЕРАК

Начало » Последни публикации

15.03.2018

Темата за отворена наука, пряко обвързана с отворените иновации, беше широко обсъждана и се съдържаше в изказванията на голяма част от делегатите по време на изнесеното Заседание на Комитета за Европейското научноизследователско пространство ЕРАК, което се проведе в от 14 до 16 март 2018 г. в Пловдив. Заседанието е част от официалните събития на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

По време на своята 37 среща делегатите обсъдиха актуална информация за напредъка на общоевропейските политики за научни изследвания. Беше представен извършеният преглед на консултативната структура на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и се определи обхвата и мандата на новия Управителен съвет. Консултативният подход за управление е ключова стратегическа цел на представителите в ЕРАК. Комитетът взе решение да насърчи широкото обсъждане със заинтересовани страни като го превърне в задължителна консултация за осигуряване на подкрепа от научната общност по отношение на провежданите европейски политики. Представителите на Европейската комисия се ангажираха да предложат провеждането на анкетно проучване, което да облекчи и фокусира процеса на консултации.

Важен акцент по време на Заседанието беше представянето на напредъка по изпълнението на плановете за действие по прилагане приоритетите на ЕНП, в т.ч. отворена наука, равенство на половете, научна инфраструктура, връзката на висшето образование и науката, както и човешките ресурси. По време на заседанието бяха представени документи, разработени от независими експерти, показващи влиянието на науката и иновациите върху бизнеса и индустрията в Европа.

Паралелно в този период се проведе и заседание на работната група "Научни изследвания" (Атомни въпроси). Ресорните научни дипломати, които взеха участие в дискусиите, обсъдиха теми за Европейския облак за наука и Стратегията за устойчива биоикомомика, основана на научни изследвания и иновации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“