СТАРТИРА ТРЕТА ФАЗА НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”

Начало » Последни публикации

15.12.2012

Проект „Студентски стипендии” – ІІІ фаза (BG051PO001-4.2.06) се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Вписва се в целите на приоритетната ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, като планира да допълни и разшири действието на сега съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.

Настоящият проект е трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди (2010-2012).

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Висше образование".

Общата сума на проекта е 65 000 000 лв.

Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2012/2013 година стартира на 17 декември 2012 г. Заявления ще се подават до 27 януари 2013 г. Класирането ще бъде публикувано на 19 февруари 2013 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg .

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“