МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ СА ПОЛЕЗНИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

12.07.2018

„Включването на децата в занимания по интереси може да бъде използвано за гражданското и интеркултурно образование. Участието им в различни дейности допълнително ги подготвя да бъдат добри граждани, да са толерантни, да имат богатството да живеят в общество с различни култури“. Така министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обобщи днес ефекта от проект „Заедно“ по време на конференцията „Гражданско и интеркултурно образование – добри практики“. В Сърница учители от областите София, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Благоевград споделяха полезни практики от различни форми за включване на децата в дейности, които ги подготвят да познават правата и отговорностите си.

Министър Вълчев отбеляза, че партньорствата между училища и институции са ценни за възпитанието на учениците. Проектът „Заедно“ е реализиран от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ в София и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Абланица и се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Подчертана бе ролята на използване на училищните пространства за социално общуване и дигитална комуникация. Като добра практика бе посочена симулацията на работата на европейски и български институции чрез ролеви игри. Сред акцентите в дискусията бяха също работата с родителите и включването им в извънкласни занимания, което допринася и за по-добрите резултати на учениците в обучението, както и задържането им в училище. Учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сърница акцентираха върху дейностите по проект „Твоят час“. В момента в училището има 4 групи за обучителни затруднения и 16 по интереси. В района няма необхванати деца, посочиха от колектива, в който преобладават младите учители. Според тях работеща мярка за задържане на учениците е въведеното дуално обучение в паралелка с професия „Хотелиер-ресторантьор“, специалност „Организация на хотелиерството“. Тя е създадена в партньорство с местния бизнес и общината. Отбелязано бе, че родителите виждат професионална реализация на децата си в рамките на община Сърница. Друга добра практика по механизма за обхват е строгата система за контрол на отсъствията.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“