ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОДИТНИЯ ДОКЛАД НА ЕК ЗА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

24.10.2017

Министерският съвет прие актуализиран план за действие по повод констатациите в предварителния одитен доклад на Европейската комисия за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, предложен от Министерството на образованието и науката. Необходимостта от актуализацията произтича от регистрирания напредък в изпълнение на Плана за действие и от отделянето на Управляващия орган в самостоятелна изпълнителна агенция, което ще доведе до пълно съответствие на системите за управление и контрол.

В края на април т. г. е приет План за действие по предварителен одитен доклад на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Докладът е изготвен в резултат на одитна мисия на генералните дирекции на ЕК „Регионална и урбанистична политика” и „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.

Към момента са изпълнени над 90% от заложените в Плана за действие мерки, които са от компетентността на МОН. Предприети са сериозни действия във връзка с най-критичната констатация на одитния доклад, а именно – гарантиране разделянето на функциите между Управляващия орган на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от програмата. Най-ключовото от тях е отделянето на Управляващия орган в самостоятелно звено, Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, което в най-висока степен ще гарантира неговата функционална независимост.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“