ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

21.09.2017

Министерският съвет прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В нея се дефинират основните правила и източниците на финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование, актуализира се и се обединява обхватът на съществуващите подзаконови нормативни актове, които имат отношение към финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Регулират се и възможностите за провеждане на местните и институционалните политики.

В наредбата са разписани и условията за включване на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране, предоставянето и отчитането на получените от тях средства от държавния бюджет, редът за преустановяване на държавното финансиране и възстановяване на неизразходваните средства. Разработена е и методика за определяне на максималния размер на средствата за дете/ученик, които частните градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, могат да събират от родителите за компенсиране на извършени от тях разходи.

С оглед разграничаване на финансирането от държавния бюджет от финансирането от страна на родителите и от други източници, както и за да се избегне свръхфинансиране на дейности, в проекта на Наредба е предвиден механизъм за разделение на общите разходи по източници на финансиране. Включени са и разпоредби по отношение на контрола върху публичното финансиране.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“