ГИМНАЗИСТИТЕ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ПО НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Начало » Последни публикации

29.10.2018

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане разработените проекти на учебни програми за профилирана подготовка на гимназистите, която ще се придобива в ХI и XII клас от учебната 2020/2021 година. Учебните предмети за профилираното обучение са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. В разработването на програмите са участвали университетски преподаватели и учители.

Новите учебни програми ще дават не само теоретична подготовка. Целта им е да развиват и социалните, гражданските и културните компетентности на учениците, да подобряват уменията им за изразяване чрез творчество и да усъвършенстват дигиталните им компетентности. Профилираната подготовка представлява съвкупност от три до четири учебни предмета – два от тях опредени на национално ниво, а останалите – на училищно. Едновременно с това всеки учебен предмет ще се състои от задължителни и избираеми модули. Задължителните модули са насочени към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области. Това обучение е насочено към подготовка за продължаване на образованието в университет. Така се осъществява връзка между средното и висшето образование и плавен преход към университетското образование. Дава се възможност модулите да носят кредити и да се признават във висшите училища без изучаването на тези модули в отделни специалности на висшето образование. Програмите са дискутирани с учители и преподаватели преди да бъдат предложени за обществено обсъждане.

В края на профилираното обучение по математика се цели учениците да владеят прилагането на определения и на теореми при обосноваване на изводи, да моделират различни ситуации, да изследват модели и да интерпретират получени резултати. Те ще могат да прилагат вероятностни модели, както и да пресмятат вероятности на основата на комбинаторни съображения или на знания, извлечени от данните от наблюдения и експерименти, да използват подходящ софтуер за решаване на проблеми, свързани с изучаваната тематика.

Чрез изучаването на профилиращия предмет информатика учениците ще могат да анализират информационни проблеми и да моделират решения, чрез използване на обектно-ориентиран подход, да създават програмни проекти и информационни системи.

В края на профилираното обучение по информационни технологии учениците трябва да умеят да използват съвременни технологии за обработка на големи масиви от данни, да проектират и работят с бази от данни за различни приложения на съвременни мултимедийни технологии за обработка на графична, видео и звукова информация. Цели те да могат да прилагат съвременни уеб технологии при проектирането и изграждането на уеб приложения с различно предназначение и да решават проблеми, свързани с обработката и представянето на информацията със средствата на ИКТ и управлението на ИКТ проекти.

Български език и литература ще могат да изучават профилирано учениците с интереси в областта на хуманитаристиката. Предвижда се в цялата страна да има 100 такива паралелки. Задължителните модули са четири – „Езикът и обществото“, „Езикови употреби“, „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“. В проектите за двата литературни модула има различни варианти за изучаване на автори и произведения. Те са предимно от българската класическа и съвременна литература, като присъстват и произведения на чужди автори. Учителите ще имат свободата да избират сами един от посочените варианти, с оглед интересите и възможностите на учениците си.

Акцентите в обучението по философия са утвърждаване на автономна и социално отговорна личност, развиване на философичен стил на мислене, формиращ у учениците критичност, креативност и систематичност, изграждане на умения за ориентиране в многообразието на мисленето и поведението на хората и за успешно справяне с житейски проблеми, разширяване на уменията за практическо прилагане на философските знания, придобити в задължителната подготовка.

Обучението по география е насочено към разширяване и задълбочаване на знания, умения и отношения, свързани с природноресурсния потенциал на Земята и устойчивото развитие, с геополитическата структура и организация на обществото, с развитието на световното стопанство, преодоляване на енергийните проблеми и оценяване на международната икономическа интеграция, с географията на регионите и страните, с картографията и географското познание, с географската информация и електронното пространство, както и с изграждането на ключови географски компетентности.

Профилираната подготовка по биология и здравно образование включва 4 модула: Клетката – елементарна биологична система, Многоклетъчна организация на биологичните системи, Биосфера - структура и процеси и Еволюция на биологичните системи.

Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици са разработени съгласно общите нива на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка и съотнесени в тяхната последователност с постигнатата в съответствие с учебния план общообразователна подготовка. Представени са проекти на учебни програми за профилирана подготовка по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за ниво В1.1, за ниво В1 и за ниво В2.

Профилираното обучение по история и цивилизации е в три модула – „Власт и институции“, „Култура и духовност“ и „Човек и общество“. То предвижда надграждане на компетентности по отношение на разбиране и осмисляне на държавни модели, политически идеологии и функциониране на политическата власт, на компетентности, свързани с необходимостта от ориентация, адаптация и реализация в съвременното демократично общество в условията на културно многообразие и глобализация, както и на компетентности, свързани с разбирането на света, в който учениците живеят и вземат решения за собственото си развитие. Специален акцент е поставен върху обществените движения като проява на активността, отговорността и ангажираността на човека към глобалните проблеми на съвременността.

В края на профилираното обучение по физика и астрономия всеки ученик ще задълбочи и систематизира знанията си за съвременните постижения по физика и ще осмисли фундаменталните взаимодействия в природата, ще увеличи информираността си за съвременните аспекти на астрофизиката и връзката им с постижения на физиката на микросвета. Предвижда се усъвършенстване на уменията за прилагане на теоретични знания, математически методи и практически умения в нови ситуации за решаване на разнообразни по вид проблеми, както и оценка на важността на експерименталните изследвания в съвременната физика.

Изискванията към всяка тема в учебните програми по химия и опазване на околната среда включват, освен чисто научни, и приложните аспекти на химичното знание. Това е основна предпоставка за изграждане на природонаучната грамотност на учениците, необходима за подготовката им за висшите училища и за бъдещата им реализация в сферата на природните науки и свързаните с тях технологии. Акцентът е поставен върху усвояването на практически умения за извършване на наблюдения и лабораторна работа.

Учебното съдържание на модулите по музика е структурирано съобразно необходимостта от тясно интегративно взаимодействие помежду им: „Музикална култура”, „Музикален инструмент/пеене” и „Пиано/електронни клавишни инструменти".

Обучението по профилиращия учебен предмет изобразително изкуство ще формира мотивация за кариерно развитие и социална реализация на учениците в съвременните условия на икономическата и социалната среда. Целта е с това да се осигурят и възможности за продължаване на образованието в следваща образователна степен, ориентирана към приложно-практически аспекти на изобразителните изкуства (дизайн, приложни изкуства, изящни изкуства, изкуствознание, педагогика на изкуството, медийни изкуства, архитектура и др.).

Акцентите в учебните програми за профилирана подготовка по предприемачество са в посока формиране на финансова, управленска и предприемаческа култура. Учениците ще получават знания за предприемачество и кариерно развитие, за същността на пазарната икономика, за начините и възможностите за започване на собствен бизнес, както и за управлението на предприемаческата дейност.

Възможностите, които предоставя профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт, са усъвършенстване на двигателните знания, умения и навици чрез овладяването на различни видове спорт, както и придобиване на теоретичните знания за научната дейност и контрола във физическото възпитание и спорта. Чрез тази подготовка се осигурява по-голяма възможност за плавен преход и продължаване на обучението по физическо възпитание и спорт като избор на университетски специалности в научни и приложни области на висшето образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“