МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

29.10.2018

Допълнителни занимания по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 милиона лева от държавния бюджет, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Организацията на заниманията е уредена с промени в Наредбата за приобщаващото образование, които са публикувани за обществено обсъждане. Промяната е необходима за уреждане на дейностите по интереси в училищата, от които 40 процента ще трябва да са ориентирани към STEM дисциплини. Регламентират се също допълнителните часове за обучения на деца и ученици, които не владеят български език или имат затруднения по други предмети, както и облекчаването на административната тежест при изготвяне на документите, свързани с личностната подкрепа.

Идеята е от най-ранна възраст децата да бъдат увлечени в дейности, свързани с математиката, природни и инженерни науки, с усвояването на дигитални умения. Целта на промените е да се подпомогне овладяването на ключовите компетентности като се развиват също творческитеи спортни извън общообразователната подготовка. С тези дейности ще се развиват индивидуалните заложби на децата, като родителите само ще имат възможност да избират в какви дейности ще се включат по-малките, а по-големите ученици сами ще правят своя избор. Занимания по интереси ще има основно в училище, но ще се даде възможност това да предлагат и външни юридически и физически лица – стопански субекти, спортни клубове, читалища и др. Общините също ще организират такива занимания. Като пример за една от необходимите и полезни дейности министър Вълчев посочи изучаването на шах. Ще има възможност да се сформират групи независимо от броя на желаещите, каза той. Друга промяна в наредбата е свързана с увеличаване на часовете за обучение за деца, които не владеят български език или имат затруднения в обучението по други предмети. Повече часове ще има извън задължителната програма през учебно време, както и през ваканциите. В програмата са включени и 30 учебни часа за превенция на агресията и проблемното поведение на учениците. Урежда се и дейността за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците, което ще се извършва от кариерни консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие чрез програми за кариерно развитие и мобилност. Административната тежест за учителите ще намалее с предвидената възможност документите (доклади, протоколи) за подкрепа на личностното развитие на децата да се попълват в електронен формат. Промяна в друга наредба - за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, даваа възможност на студентите по педагогика да заявяват в електронна плаформа своето желание за населеното място, в което искат да упражняват професията „учител“. На базата на тези данни ще се изготвя национална карта на педагогическите специалисти. С изменение в наредбата за финансирането на институциите се предвижда увеличение на средствата за подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование и на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“