МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ на училища, детски градини, общини, висши училища и неправителствени организации за общо 10 955 277 лв.

Начало » Последни публикации

31.10.2012

Премиерът на България Бойко Борисов връчи 74 договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по одобрени проекти на училища, детски градини, общини, висши училища и неправителствени организации обща стойност 10 955 277 лв.. На официална церемонията в Министерски съвет бяха връчени договорите за безвъзмездно финансиране на 74 одобрени проекта по схеми за „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, финансирани в рамките на приоритетна ос 4 на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", по която Министерство на образованието, младежта и науката е междинно звено. Общата стойност на договореното финансиране по двете схеми е близо 20 милиона лева за проекти на общини, училища, детски градини, висши училища и неправителствени организации.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов благодари на българските учители за усърдния труд, който полагат, и благодарение на които всички тези проекти се реализират. Той изрази и задоволство, че мерките, които предприема Министерство на образованието, младежта и науката дават резултат: „Мога да ви кажа, че от 2009 година досега, ние реализирахме следния успех – намалява се бройката на децата, които напускат училище всяка година. През 2009 година 14,7% от броя на всички деца в средното образование са напускали преждевременно училище, а през 2011 година този процент е 12,8. Това е резултат от всички мерки, които предприехме.” Министърът отбеляза, че този процент е по-нисък от средния за Европа.

В резултат от успешното изпълнение на дейностите по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” се очаква до края на 2013 година 1 800 деца и ученици от етнически малцинствени групи да бъдат интегрирани в образователната система и 550 педагогически специалисти да бъдат обучени за работа в мултикултурна среда. Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Проектите по схема „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” пък ще осигурят повторната интеграция в образователната система на 1000 отпаднали ученици до края на 2013 година.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“