ПРИКЛЮЧИ ВТОРА ФАЗА НА ПРОЕКТА “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” НА СТОЙНОСТ 46 625 816 ЛВ.

Начало » Последни публикации

23.10.2012

Днес, 23 октомври 2012 г., на пресконференция заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова представи резултатите от втората фаза на проекта „Студентски стипендии и награди", изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Проектът „Студентски стипендии и награди” е един от най-успешните европейски проекти на МОМН за периода 2010 - 2012 г., свързан с осъществяване на политиката за равен достъп до образование. Той насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. Проектът се реализира от дирекция „Висше образование" на МОМН в партньорство с 51 висши училища. Общата му стойност е 46 625 816,32 лв.

„Това е проектът, който се радва на най-голяма полезност и популярност за България сред студентските среди” – изтъкна заместник-министър Евтимова в началото на пресконференцията. Отнася се за учебните 2010/2011 и 2011/2012 години. Проектът обхваща студенти само в редовна форма на обучение. По време на четирите семестъра, в които се изпълнява, стипендии са получили 59 611 студенти, а награди - 16 465 студенти. Общият размер на изплатената сума за стипендии и награди за целия период на действие на проекта е в размер на 38 654 240 лв.

„Третата фаза на проекта се очаква да започне през месец ноември тази година“ – съобщи заместник-.министър Евтимова като добави: „На този етап отпуснатата сума е отново 47 милиона лева, като Министерството на образованието, младежта и науката полага усилия да се разшири обхватът на студентите чрез увеличаване на общата му стойност. Тази сума ще дойде от спестени пари от други проекти“.

 

Ръководител на проекта е д-р Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование” в МОМН. Д-р Фъртунова представи подробни статически данни за броя на студентите, получили стипендии и награди през четирите семестъра в рамките на учебните 2010/2011 и 2011/2012 учебни години, за средния успех на кандидатстващите за стипендиите и наградите, разпределението по пол, както и други интересни факти.

Средният успех на студентите, кандидатствали за стипендии е 5,66, а средният успех за награди – 5,48. От стипендии по линия на проекта са се възползвали 209 чуждестранни студенти, а 73 чуждестранни студенти са получили награди.

Освен финансовата подкрепа, която осигурява проектът, се наблюдават и други положителни практики от реализирането му:

  • Равенство между половете – липса на квоти
  • Достъп на всички социални групи и етноси
  • Иновативен подход за изпълнение – подобрен специализиран софтуер и интернет базирана платформа
  • Сътрудничество с партньори по проекта – висши училища
  • Прозрачност при решенията по проекта
  • Точна и общодостъпна информация

Екипът на проекта е провел и онлайн анкета сред студентите, в която са взели участие около 7000 души. Целта на анкетата е да се оцени удовлетвореността от процедурите, правилата и условията за класиране; да се установят евентуалните трудности, срещани при кандидатстване, както и да се проследи влиянието на проекта върху мотивацията на студентите за учене.

Резултатите от проведената анкета, както и предложенията на висшите училища, свързани с бъдещо реализиране на подобни проекти бяха представени на проведената партньорска среща с висшите училища, състояла се след пресконференцията.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“