ПРИЕТИ СА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ

Начало » Последни публикации

13.03.2019

Правителството одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети. Те ще бъдат командировани от държавните висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката (МОН).

Срокът за командироване е до две години с възможност за продължение на командироването за още две години при определени условия. Постановлението е в съответствие с визията за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българистиката зад граница, подкрепена на държавно ниво. С дейностите по изпълнението му се цели да се разшири влиянието на българистиката по света и да се създадат възможности за адаптиране към актуалните условия за преподаване на български език в различните чуждестранни университети, научните и учебните центрове, които работят по въпроси, свързани със славистиката, Балканите, Югоизточна Европа, Византия и Близкия Изток, както и с историята и развитието на регионите. Ще се създадат условия за интензивно научно сътрудничество между висши училища с чуждестранни партньори за реализирането на съвместни проекти и инициативи.

МОН ще осигурява чрез трансфер на финансови средства държавните висши училища за обезпечаване на разходите за командировъчни пари, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели. Трансферът за командировъчни пари към висшите училище се предоставя при спазване на условията, регламентирани в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. В постановлението на Министерския съвет са включени още процедурата за подбор и условията за прекратяване на командироването.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“